ภาพกิจกรรม

บุคลากร วทท. ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ม.อ.

151130    เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่าน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดงานวัน "ชื่นชมเชิดชูช่อศรีตรัง" เพื่อแสดงความชื่นชม เชิดชูศิษย์เก่าที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีพุทธศักราช 2558 

สำหรับในปีนี้ บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. ผศ.ดร.วิไลรัตน์  ชีวะเศรษฐธรรม (แผนกวิชาเคมี)
    ศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานเด่น
2. ผศ.ดร.เมตตา  กูนิง (ภาควิชาคณิตศาสตร์ฯ)
    ศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน
3. ดร.สมพร ช่วยอารีย์ (ภาควิชาคณิตศาสตร์ฯ)
    ศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน

15113001.jpg15113002.jpg15113003.jpg15113004.jpg15113005.jpg15113006.jpg15113007.jpg15113008.jpg15113009.jpg15113010.jpg