ผู้บริหาร คณะ

รศ.ดร.กรรณิการ์  สหกะโร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
E-mail :  kannika.sah@psu.ac.th

ผศ.ดร.ฤสา  แม็คแนล

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Email : rhysa.m@psu.ac.th

รศ.ดร.เทวี ทองแดง คาร์ริลา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Email : taewee.t@psu.ac.th

ผศ.สุธา  เกลาฉีด

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ
Email : sutha.k@psu.ac.th

รศ.ดร.อภิรดี  แซ่ลิ่ม

รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ
Email : apiradee.s@psu.ac.th

ดร.สุพัฒน์  คงพ่วง

ผู้ช่วยคณบดี
Email : supat.k@psu.ac.th

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์  ดำชุม

ผู้ช่วยคณบดี
Email : kriangsak.d@psu.ac.th

ผศ.ดร.ณัฏฐากร  วรอัฐสิน

ผู้ช่วยคณบดี
Email : natthakorn.w@psu.ac.th

ผศ.ดร.ธรรมรัตน์  แก้วมณี

ผู้ช่วยคณบดี
Email : thammarat.k@psu.ac.th

ผศ.ดร.ธัญญรัศม์  อุทัยพันธ์

ผู้ช่วยคณบดี
Email : tanyarath.u@psu.ac.th

ผศ.ดร.อนุวัติ  แซ่ตั้ง

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
Email : anuwat.s@psu.ac.th

อาจารย์ชุมพร หนูเมือง

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
Email :  chumphon.n@psu.ac.th

รศ.ดร.อนิรุทธ ผลอ่อน

หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
Email : aniruth.p@psu.ac.th

ผศ.ดร.พายัพ  มาศนิยม

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการเกษตรและประมง
Email : payap.m@psu.ac.th

ดร.ชุติมา  มัญชวินทร์

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
Email : chutima.m@psu.ac.th

ดร.มนตรี  วัฒนประดิษฐ์

หัวหน้าสำนักงานบริหาร
Email : montri.w@psu.ac.th

หน่วยงาน ในคณะ

FIGURES AT A GLANCE

5
DEPARTMENTS
2
MUSEUM/LEARNING CENTER
6
RESEARCH UNITS/CENTERS
30
Million Bath
ANNUAL BUDGET
122
ACADEMIC AND TEACHING STAFF
89
SUPPORT STAFF