ผู้บริหาร คณะ

ผศ.ดร.ฤสา แม็คแนล

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Email : rhysa.m@psu.ac.th

ผศ.ดร.กรรณิการ์ สหกะโร

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา วิจัย และนวัตกรรม

Email : kannika.sah@psu.ac.th

ผศ.ดร.วนิดา เจียรกุลประเสริฐ

รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
Email : vanida.c@psu.ac.th

อาจารย์สุธา  เกลาฉีด

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ
Email : sutha.k@psu.ac.th

ดร.สุพัฒน์ คงพ่วง

ผู้ช่วยคณบดี
Email : supat.k@psu.ac.th

ดร.สล้าง มุสิกสุวรรณ

ผู้ช่วยคณบดี
Email : salang.m@psu.ac.th

ดร.ธัญญรัศม์  อุทัยพันธ์

ผู้ช่วยคณบดี
Email : tanyarath.u@psu.ac.th

ผศ.ดร.มนูญ ศิรินุพงษ์

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและ
การอุตสาหกรรม
Email : manoon.si@psu.ac.th

อาจารย์เนตรนภิส อ๋องสุวรรณ

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
และโภชนาการ
Email : netnapid.o@psu.ac.th

ผศ.ดร.อนุวัติ แซ่ตั้ง

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยียาง
และพอลิเมอร์
Email : anuwat.s@psu.ac.th

ผศ.ดร.อารียุทธ สมาแอ

หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Email : areeyuth.s@psu.ac.th

ผศ.ว่าที่ร.ท.ดร.สิทธิศักดิ์ จันทรัตน์

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์
Email : sitthisak.j@psu.ac.th

ดร.ชุติมา มัญชวินทร์

หัวหน้าภาควิชาพรีคลินิก
Email : chutima.m@psu.ac.th

ดร.มนตรี วัฒนประดิษฐ์

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารและยุทธศาสตร์องค์กร
Email : montri.w@psu.ac.th

ผู้บริหาร คณะ

ผศ.ดร.นิตยา แม็คแนล

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Email : nittaya.ch@psu.ac.th

ผศ.ดร.กรรณิการ์ สะหะกะโร

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิต
Email : kannika.sah@psu.ac.th

ผศ.ดร.วนิดา เจียรกุลประเสริฐ

รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
Email : vanida.c@psu.ac.th

อาจารย์สุธา เกลาฉีด

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ
Email : sutha.k@psu.ac.th

ดร.สุพัฒน์ คงพ่วง

ผู้ช่วยคณบดี
Email : supat.k@psu.ac.th

ดร.สล้าง มุสิกสุวรรณ

ผู้ช่วยคณบดี
Email : salang.m@psu.ac.th

ผศ.ดร.มนูญ ศิรินุพงษ์

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
Email : manoon.si@psu.ac.th

อาจารย์เนตรนภิส อ๋องสุวรรณ

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
Email :netnapid.o@psu.ac.th

ผศ.ดร.อนุวัติ แซ่ตั้ง

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
Email : anuwat.s@psu.ac.th

ผศ.ดร.อารียุทธ สมาแอ

หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
Email : areeyuth.s@psu.ac.th

ผศ.ว่าที่ร.ท.ดร.สิทธิศักดิ์ จันทรัตน์

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์
Email : sitthisak.j@psu.ac.th

ดร.ชุติมา มัญชวินทร์

หัวหน้าภาควิชาพรีคลินิก
Email : chutima.m@psu.ac.th

นางสุชาดา สมิทจิต

หัวหน้าสำนักงานคณะ
Email : suchada.sam@psu.ac.th

หน่วยงาน ในคณะ

FIGURES AT A GLANCE

6
DEPARTMENTS
2
MUSEUM/LEARNING CENTER
6
RESEARCH UNITS/CENTERS
30
Million Bath
ANNUAL BUDGET
132
ACADEMIC AND TEACHING STAFF
84
SUPPORT STAFF