Preaload Image
Back

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์
Ph.D. (Polymer Technology)

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที่เป็นผู้นำและที่พึ่งทางวิชาการ สามารถนำความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ไปบูรณาการเข้ากับศาสตร์อื่นในการต่อยอดองค์ความรู้ที่มี สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือสรรค์สร้างนวัตกรรม ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหาในศาสตร์ของสาขาวิชาชีพเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้

จุดเด่นของหลักสูตร

 • หลักสูตรพัฒนาให้ทันสมัยรองรับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ในอนาคต
 • หลักสูตรมีความพร้อมด้านเครื่องมือสนับสนุนการวิจัยและการเรียนการสอน
 • หลักสูตรมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
 • งานวิจัยหลากหลาย เน้นการใช้ประโยชน์ได้จริง ก่อเกิดนวัตกรรม และมีคุณค่าทางวิชาการ
 • คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญในสาขาเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
 • นักศึกษามีโอกาสในการทำวิจัยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และนำเสนองานในต่างประเทศ
 • การพัฒนาวัสดุนาโนคอมพอสิต วัสดุฉลาด พอลิเมอร์นำไฟฟ้า และเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์
 • เทคโนโลยีการเสริมแรงในยาง เน้นการพัฒนาสำหรับอุตสาหกรรมยางล้อ
 • เทคโนโลยีการรีไซเคิลยาง และเทคโนโลยียางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • การดัดแปรโครงสร้างทางเคมีของยางและพอลิเมอร์เพื่อการใช้งานรูปแบบใหม่
 • เทคโนโลยีน้ำยาง

อาจารย์ผู้สอนด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์หรือยางในมหาวิทยาลัย นักวิจัยอาชีพหรือนักวิชาการด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์หรือยางในสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยทั้งในภาครัฐและเอกชน บุคลากรระดับบริหารในภาคอุตสาหกรรม ที่ปรึกษาให้แก่สถานประกอบการ หรือ ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์หรือยาง

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

แบบ 1.1 และ 2.1 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต หลักสูตร 3 ปี

แบบ 1.2 และ 2.2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต หลักสูตร 4 ปี

รายละเอียดของรายวิชาและแผนการเรียน สามารถอ่านได้ที่  ….URL?…

แบบ 1.1 สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือหากสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ต้องมีผลงานวิทยานิพนธ์ในระดับดีมาก มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

แบบ 2.1 สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือหากสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ต้องมีผลงานวิทยานิพนธ์ในระดับดี มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

แบบ 1.2 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

แบบ 2.2 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

*** ทั้งนี้ คุณสมบัตินอกเหนือจากที่ระบุข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

 • ดุษฎีบัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและสากล ได้งานทำในสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และบริษัทเอกชนชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เช่น ในประเทศเนเธอร์แลนด์ เยอรมนี สาธารณรัฐประชาชนจีน และมาเลเซีย
 • หลักสูตร Double degree กับ University of Twente ประเทศเนเธอร์แลนด์ มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้ว 5 ราย มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติมากกว่า 30 เรื่อง และมีผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยซึ่งเป็นผู้ร่วมให้ทุน
 • ผลงานวิจัยสามารถจดสิทธิบัตรได้
 • มีผลงานตีพิมพ์ที่เกิดจากผลงานวิจัยในวาสารวิชาการระดับนานาชาติฐาน Web of Science และ SCOPUS จำนวนมาก
 • มีเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศเนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และมาเลเซีย
 • รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาเอกกลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2556

ข้อมูลติดต่อ

ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.ซิตีไซยีดะห์ สายวารี sitisaiyidah.s@psu.ac.th
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 073-333232


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์