วิจัยและนวัตกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำงานวิจัยและนวัตกรรมระดับแนวหน้าที่มีผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ มีงานวิจัยหลากหลายในการสร้างองค์ความรู้และสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์และสังคม จุดแข็งของเราเกิดจากหลายศาสตร์โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ พลังงานจากชีวมวล วิทยาศาสตร์ข้อมูล วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ เทคโนโลยีประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการเกษตร และความหลากหลายทางชีวภาพ

Faculty of Science and Technology works on forefront research and innovation that has social and economical impacts. Researches on various disciplines are conducted to develop knowledge and provide both scientific and technological support for mankind and society. Our strength lies in the combination of various aspects on science and technology, focusing on rubber and polymer technology, biomass energy, data science, food science and nutrition, aquaculture and fishery technology, agricultural technology and biodiversity.

     
   
   
 

เครือข่าย วิจัย

สาขาความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีการประมง
สถานวิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพ
ศูนย์สหวิทยาการวิจัยผลิตภัณฑ์ยางและวิศวกรรม
หน่วยวิจัยการแปรรูปชีวมวลเพื่อพลังงานและเคมีภัณฑ์
กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่นภาคใต้
กลุ่มวิจัยการรีไซเคิลยางและการใช้งานยางรีไซเคิล