วิจัยและนวัตกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำงานวิจัยและนวัตกรรมระดับแนวหน้าที่มีผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ มีงานวิจัยหลากหลายในการสร้างองค์ความรู้และสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์และสังคม จุดแข็งของเราเกิดจากหลายศาสตร์โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ พลังงานจากชีวมวล วิทยาศาสตร์ข้อมูล วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ เทคโนโลยีประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการเกษตร และความหลากหลายทางชีวภาพ

ทุนวิจัย / สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร

สถิติภาพรวม  more

 

ล่าสุด

65
ISI/WoS
70
Scopus
0
TCI
2423
Citations
143
Active Researchers

สะสม

since 2000

632
ISI/WoS
1216
Scopus
145
TCI
17
Citations (พัน)

เครือข่าย วิจัย

สถานวิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพ
สาขาความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีการประมง
ศูนย์สหวิทยาการวิจัยผลิตภัณฑ์ยางและวิศวกรรม
หน่วยวิจัยการแปรรูปชีวมวลเพื่อพลังงานและเคมีภัณฑ์
กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่นภาคใต้
กลุ่มวิจัยการรีไซเคิลยางและการใช้งานยางรีไซเคิล