Preaload Image
Back

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (B.Sc.)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

ชื่อปริญญาภาษาไทย      วท.บ.(วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ)

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ  B.Sc. (Food Science and Nutrition)

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร บูรณาการกับทางด้านโภชนาการ มีทักษะ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดเด่นของหลักสูตร

ตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในการกำหนด 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งจากพฤติกรรมผู้บริโภคและธุรกิจยุคใหม่  ซึ่งอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future) นับเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพในการต่อยอด (First S-Curve) และเมื่อพิจารณาร่วมกับแนวโน้มการบริโภคอาหารและโครงสร้างของประชากรของประเทศและของโลกที่มีประชากรวัยสูงอายุเพิ่มมากขึ้น ผู้บริโภคมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีความต้องการบริโภคอาหารเพื่อป้องกันโรคและอาหารเสริมสุขภาพมากขึ้น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ที่มีประชากรมากกว่าร้อยละ 80 เป็นมุสลิม มีพันธกิจในการสร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร สามารถวางแผนและควบคุมคุณภาพการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานอาหารฮาลาล รวมทั้งบูรณาการกับความรู้ทางด้านโภชนาการ สามารถสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมจากองค์ความรู้บนฐานของงานวิจัยที่สอดคล้องกับลักษณะของประชากร สภาพพื้นที่ ทรัพยากร ผลผลิตทางการเกษตร หลักสูตรส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเป็นผู้ประกอบการใหม่ และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

จุดเน้นงานวิจัย

การแปรรูปอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเพิ่มมูลค่า นวัตกรรมการผลิตอาหารเพื่ออนาคต

นักวิชาการ/นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาโภชนาการ และสาขาที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้ควบคุมด้านการผลิต การควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ  นักพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  ในภาคอุตสาหกรรมอาหาร นักโภชนาการในโรงพยาบาลและสถานส่งเสริมด้านสุขภาพ อาชีพอิสระหรือผู้ประกอบการ

จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาเฉพาะจำนวนไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต
  1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาเอก 32 หน่วยกิต
  2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ  แผนการศึกษาปกติ จำนวน 49 หน่วยกิต และแผนการศึกษาสหกิจศึกษา จำนวน 52 หน่วยกิต
  3. กลุ่มวิชาเอกเลือก  แผนการศึกษาปกติจำนวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และแผนการศึกษาสหกิจศึกษาจำนวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

รายละเอียดของรายวิชาและแผนการเรียน สามารถอ่านได้ที่
https://edumanual.psu.ac.th/document/2563/bsc/ptn_sat/sat-cur-foodscinutr-63.pdf

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี

 1. ต้องสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในแผนการเรียนของวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ
 3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดี โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม โครงการบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ในเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และโครงการอื่นๆ ตามนโยบายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข้อมูลติดต่อ

ประธานหลักสูตร (อ. เนตรนภิส  อ๋องสุวรรณ)   netnapid.o@psu.ac.th
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  โทร 073-3312160   โทรสาร 073-334609