Preaload Image

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (B.Sc.)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

ชื่อปริญญาภาษาไทย      วท.บ.(วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ)

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ  B.Sc. (Food Science and Nutrition)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2560 ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

จุดเด่นหลักสูตร

 • เป็นหลักสูตรเดียวที่มีการบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอาหารและโภชนศาสตร์ ที่สามารถประยุกต์ใช้หลักการฮาลาลในการผลิตอาหาร บัณฑิตสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งอุตสาหกรรมอาหาร และให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ รวมทั้งการบริการอาหารแก่ผู้ป่วย
 • หลักสูตรมีกิจกรรมส่งเสริมทักษะเพื่อการเป็นผู้ประกอบการใหม่ และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • หลักสูตรเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน บัณฑิตที่จบไปมีอัตราการมีงานทำในระดับสูง

โครงสร้างหลักสูตร

เป็นหลักสูตร 4 ปี หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต (ทั้งแผนการเรียนปกติและแผนสหกิจศึกษา)

หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิต
แผนปกติ แผนสหกิจศึกษา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 30 30
2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 96 96
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาเอก 32 32
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

ตัวอย่างรายวิชา ได้แก่ การแปรรูปอาหารวิศวกรรมอาหารเคมีอาหารการวิเคราะห์อาหารจุลินทรีย์สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารความปลอดภัยและสุขาภิบาลอาหารการประกันคุณภาพอาหารการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารการจัดการสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหารโภชนาการมนุษย์โภชนบำบัด

การฝึกงาน/ สหกิจศึกษา

49 52
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก

ตัวอย่างรายวิชา ได้แก่

* กลุ่มโภชนาการ

โภชนาการชุมชนการประเมินภาวะโภชนาการการจัดการระบบการบริการอาหารเพื่อโภชนาการโภชนาการศึกษาและการให้คำปรึกษาทางโภชนาการ

* กลุ่มวิทยาศาสตร์การอาหาร

หลักการผลิตอาหารฮาลาลเทคโนโลยีอาหารหมักเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมเทคโนโลยีอาหารอบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสัตว์น้ำนวัตกรรมอาหารและขนมไทย

15 12
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6

ความพร้อมของห้องปฏิบัติการ/ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

 • ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร
 • ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพอาหารทั้งด้านกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยา
 • โรงงานฝึกปฏิบัติการแปรรูปอาหารฮาลาล
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. นักวิชาการ/นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาโภชนาการ และสาขาที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 2. ผู้ควบคุมด้านการผลิต การควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ ในภาคอุตสาหกรรมอาหาร
 3. นักโภชนาการในสถานส่งเสริมด้านสุขภาพ
 4. อาชีพอิสระหรือผู้ประกอบการ

กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมทักษะด้านวิชาชีพ

 • การทัศนศึกษาและดูงานสถานประกอบการ สถาบัน หรือองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร
 • การแข่งขันทักษะทางวิชาการ เช่น การประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร (Food Innovation Contest), การแข่งขันตอบคำถาม (Nestlé’s Quiz Bowl), กีฬาเปิดกระป๋อง (Open Can)
 • การบริการวิชาการให้ความรู้แก่นักเรียน ผู้ประกอบการในพื้นที่

ภาพกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาทักษะในทางวิชาชีพของนักศึกษา

สถานที่ติดต่อ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

โทรศัพท์ 0 7331 2160  โทรสาร 0 7333 4609

http://www.sat.psu.ac.th