Preaload Image

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (B.Sc.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ชื่อปริญญาภาษาไทย      วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร)                          

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ  B.Sc. ( Agricultural Technology )

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะปฏิบัติ และทักษะประกอบการด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบ สามารถแสวงหา วิเคราะห์ ประมวล และบูรณาการความรู้เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างงาน และถ่ายทอดสู่ภาคการเกษตรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพสังคมและทรัพยากร มีคุณธรรม จริยธรรม และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

 1. บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณ
 2. บัณฑิตสามารถประยุกต์ความรู้ด้านการเกษตรที่ใช้ได้ในสถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์
 3. บัณฑิตมีทักษะตามแนวทาง 21st Century Skills

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.entrance.psu.ac.th

ทำไมต้องเรียนสาขาเทคโนโลยีการเกษตร

การเกษตรมีความสำคัญมากต่อความเป็นอยู่ของมวลมนุษยชาติเพราะเป็นการจัดเตรียมปัจจัยพื้นฐานต่างๆในการดำรงชีวิตและเป็นแหล่งสำคัญของรายได้จากการส่งออกสินค้าทางการเกษตร และการเกษตรเป็นอาชีพพื้นฐานคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน และได้ถูกบรรจุเป็นนโยบายและยุทธศาสตร์สำคัญในแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติตลอด รวมทั้งนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ได้ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องกับความยั่งยืนและมั่นคงด้านการเกษตรและอาหาร

ตัวอย่างสิ่งที่นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาศักยภาพเมื่อมาเรียนสาขาเทคโนโลยีการเกษตร ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสนใจเฉพาะด้าน) เช่น

ด้านการผลิตพืช

ได้เรียนรู้การผลิตพืชในระบบไฮโดรโปนิกส์  การผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ การผลิตเห็ด และการผลิตพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ

การผลิตพืชในระบบไฮโดรโปนิกส์ 

การผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์

การผลิตเห็ดเศรษฐกิจต่างๆ

ด้านการผลิตพืช

ได้เรียนรู้การผลิตสัตว์เศรษฐกิจต่างๆ เช่น นกกระทา ไก่เนื้อ และสัตว์ปีกอื่น การเลี้ยงพะ และการเลี้ยงโค

การเลี้ยงนกกระทา

การเลี้ยงแพะ

โครงสร้างหลักสูตร  จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

 1. สาระภาษาและการสื่อสาร 6 หน่วยกิต
 2. สาระการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 4 หน่วยกิต
 3. สาระศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 4 หน่วยกิต
 4. สาระความเป็นพลเมืองและชีวิตสันติ 5 หน่วยกิต
 5. สาระการเป็นผู้ประกอบการ 1 หน่วยกิต
 6. สาระการอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล 4 หน่วยกิต
 7. สาระสุนทรียศาสตร์และกีฬา 2 หน่วยกิต
 8. สาระการเรียนรู้เลือกศึกษาทั่วไป 4 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต

 1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาเอก 24 หน่วยกิต
 2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ 48 หน่วยกิต
 3. กลุ่มวิชาเอกเลือก 25 หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ง. นักศึกษาเลือกแผนทั่วไปหรือแผนสหกิจศึกษา

 • แผนทั่วไป ฝึกงานไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง
 • แผนสหกิจศึกษา ปฏิบัติสหกิจ 1 ภาคการศึกษา

การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร

นักศึกษาสามารถเลือกแนวการศึกษาได้ตามความสนใจ ซึ่งทางหลักสูตรกำหนดแนวการศึกษาไว้ทั้งหมด 2 แนวทางดังต่อไปนี้

ตลาดแรงงานและเส้นทางอาชีพ

 • นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ ในหน่วยงานภาครัฐ
 • ประกอบอาชีพอิสระด้านการเกษตร
 • บุคลากรฝ่ายขายและวิชาการของบริษัทธุรกิจทางการเกษตร
 • ครูผู้ช่วย (ประกาศ ที่ ศธ 0206.6/1268 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2557)

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการเรียนการสอน

หลักสูตรมีฟาร์มการผลิตสัตว์ต่างๆ และฟาร์มการผลิตพืชต่างๆตลอดทั้งห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและเพียงพอสำหรับนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติ

อาคารต่างๆและแปลงสำหรับฝึกฏิบัติ

การเลี้ยงสัตว์ปีก

การปลูกพืชในระบบไฮโดรโปนิกส์

การเพาะเห็ดเศรษฐกิจในถุงพลาสติก

รายละเอียดเพิ่มเติมเกียวกับหลักสูตร

สนใจสมัครได้ที่งานรับนักศึกษา http://www.entrance.psuac.th/index.php

ข้อมูลการติดต่อหลักสูตร

ชื่อผู้ประสานงาน: ดร.พิณทิพย์ จันทรเทพ  (ประธานหลักสูตร)

เบอร์โทร: 081-9595854