Preaload Image
Back

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (B.Sc.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ชื่อปริญญาภาษาไทย      วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร)                          

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ  B.Sc. ( Agricultural Technology )

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะปฏิบัติ และทักษะประกอบการด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบ สามารถแสวงหา วิเคราะห์ ประมวล และบูรณาการความรู้เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างงาน และถ่ายทอดสู่ภาคการเกษตรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพสังคมและทรัพยากร มีคุณธรรม จริยธรรม และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

หลักสูตรมีการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้แต่ละด้าน (Program Learning OutcomeProgram Learning Outcome) ดังนี้

 • PLO1 แสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพทางการเกษตร สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะปฏิบัติ และความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างผลิตผลได้ตามมาตรฐานทางการเกษตรและมีศรัทธาในวิชาชีพ
 • PLO2 ตั้งเป้าหมายและวางแผนเพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างเท่าทันต่อกระแสวิวัฒน์ของสังคมไทยและสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 รวมถึงแสดงออกซึ่งทักษะความเป็นสากล เปิดใจกว้าง รู้จักแสวงหาความรู้และเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • PLO3 ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย ยึดมั่นหลักคุณธรรมและจริยธรรม เคารพกติกาสังคม ซื่อสัตย์ สุจริต มีจรรยาบรรณ และจิตสำนึกที่ดีต่อวิชาชีพ
 • PLO4 แสดงแนวทางเพื่อบูรณาการศาสตร์และศิลป์ที่เกี่ยวข้องสำหรับเลือกใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อนำพาสู่ความสำเร็จในงานได้อย่างเหมาะสม
 • PLO5 ใช้ทักษะการเป็นผู้นำวางแผนประกอบการ แก้ปัญหาวิชาชีพอย่างมีวิจารณญาณ รวมถึงถ่ายทอดความคิดสร้างสรรเชิงบวก และปรับตัวเพื่อดำเนินงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และโอกาส และยึดมั่นในปณิธานประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
 • PLO6 อธิบายและแสดงแนวคิดการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อประกอบสัมมาชีพและชี้นำสังคมเกษตรกรให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรที่ครอบคลุม 2 แขนงวิชาดังนี้

 1. สาขาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
 2. สาขาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

สาขาวิชาด้านเทคโนโลยีการเกษตร มีลักษณะเป็นสหวิทยาการที่ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกษตร ประกอบด้วยวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และวิทยาศาสตร์กายภาพ เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ทรัพยากรเกษตร เพื่อให้บัณฑิตสามารถนำความรู้มาประกอบอาชีพด้านการเกษตรและอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน หรืออาชีพอิสระได้อย่างมีประสิทธิผล สามารถค้นคว้าวิจัยและพัฒนาวิชาการด้านการเกษตร รวมไปถึงสามารถเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดวิชาความรู้สู่เกษตรกร ชุมชน และสังคมได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ มีพื้นฐานความรู้อย่างเพียงพอที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้

หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่การบูรณาการความรู้ด้านการเกษตรทั้งด้านการผลิตพืชและผลิตสัตว์ที่ตั้งอยู่บนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการวางแผนวิเคราะห์การตลาด และส่งเสริมการประกอบการ รวมทั้งได้เพิ่มการฝึกเป็นผู้ประกอบการให้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกงานและทักษะวิชาชีพในระหว่างเรียนโดยใช้ฟาร์มและแปลงปฏิบัติการของสาขาวิชามากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้มีการนำความรู้ภาคทฤษฎีสู่ทักษะการปฏิบัติ กล้าคิด กล้าทำ และการแสดงออก ผ่านการส่งเสริมให้มีการผลิต การแก้ปัญหาการผลิต การจัดการหลังเก็บเกี่ยว การแปรรูป การบรรจุ การวางขาย การสร้างรายได้ระหว่างเรียน อันจะทำให้บัณฑิตมีความรู้และทักษะรอบตัวสำหรับประกอบอาชีพได้กว้าง มีทัศนะคติที่ดีต่อวิชาชีพม รวมถึงสามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะต่าง ๆ สู่ชุมชนและสังคมเกษตรกรเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการเกษตรอย่างยั่งยืน ตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งส่วนหนึ่งประสงค์ให้เกษตรกรมีฐานะดีขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (entrepreneur) เน้นสร้างเส้นทางธุรกิจใหม่ด้านเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีทางอาหาร ขึ้น

โครงสร้างหลักสูตร 

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

 1. สาระภาษาและการสื่อสาร 6 หน่วยกิต
 2. สาระการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 4 หน่วยกิต
 3. สาระศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 4 หน่วยกิต
 4. สาระความเป็นพลเมืองและชีวิตสันติ 5 หน่วยกิต
 5. สาระการเป็นผู้ประกอบการ 1 หน่วยกิต
 6. สาระการอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล 4 หน่วยกิต
 7. สาระสุนทรียศาสตร์และกีฬา 2 หน่วยกิต
 8. สาระการเรียนรู้เลือกศึกษาทั่วไป 4 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต

 1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาเอก 24 หน่วยกิต
 2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ 48 หน่วยกิต
 3. กลุ่มวิชาเอกเลือก 25 หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 

ง. นักศึกษาเลือกแผนทั่วไปหรือแผนสหกิจศึกษา

 • แผนทั่วไป ฝึกงานไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง
 • แผนสหกิจศึกษา ปฏิบัติสหกิจ 1 ภาคการศึกษา

ผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านการเกษตรและที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้จากสาขาวิชา นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ ในหน่วยงานภาครัฐ อาทิเช่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น บุคลากรฝ่ายขายและวิชาการของบริษัทธุรกิจทางการเกษตร ครูผู้ช่วย (ประกาศ ที่ ศธ 0206.6/1268 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2557)

ข้อมูลติดต่อ

 • ดร.ณัฏฐากร วรอัฐสิน Email : natthakorn.w@psu.ac.th
 • สาขาวิชาวิทยาการเกษตรและประมง  โทร 0 7331 3928 – 52 ต่อ 1874