หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดทำการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่และในภูมิภาคอื่น ๆ แล้วสามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงานของประเทศ ซึ่งทางคณะเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีจำนวน 9 หลักสูตร ปริญญาโทจำนวน 8 หลักสูตร และปริญญาเอกจำนวน 2 หลักสูตร

STUDENT Life

สาขาทันสมัย ตอบโจทย์ Thailand 4.0

คณะฯมีความหลากหลายในสาขาวิชา ทั้งด้านวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ด้านเทคโนโลยี และบูรณาการศาสตร์ ทำให้สามารถผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ หลักสูตรมีการศึกษาดูงาน การฝึกงาน สหกิจศึกษา กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการและทำวิจัย ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับนักศึกษา และมีการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

อาจารย์เก่ง

อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและมีตำแหน่งทางวิชาการจำนวนมาก สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง มีชื่อเสียงทั้งในระดับประเทศและระดับโลก และมีบุคลากรที่มีศักยภาพในการเป็นที่พึ่งพาทางวิชาการให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ศูนย์เรียนรู้มากมาย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีศูนย์เรียนรู้ให้นักศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานหลายแห่ง ได้แก่ คลินิกโภชนศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือกลางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์เรียนรู้ดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล โรงงานสเตอริไรส์อาหาร แปลงเกษตรสาธิตและฟาร์มเกษตรในเมือง ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ศูนย์การเรียนรู้แพะโคแกะ โรงงานต้นแบบอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติและเครือข่ายเรียนรู้ท้องถิ่น

ห้องปฏิบัติการทันสมัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์และครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และเพียงพอสามารถรองรับนักศึกษาอย่างทั่วถึง ได้แก่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการเคมี ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ห้องปฏิบัติการทางพรีคลินิก ห้องปฏิบัติการทางการเกษตร

อาคารเรียนน่าเรียน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีอาคารเรียนมากถึง 15 อาคาร ห้องเรียนน่าเรียน ทิวทัศน์สวยงาม มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เทคโนโลยีสารสนเทศ และเครือข่ายที่สมบูรณ์ พร้อมใช้ในระบบการเรียนการสอนยุคใหม่ ใกล้หอสมุดจอห์นเอฟเคเนดี้ซึ่งเป็นหอสมุดของมหาวิทยาลัยที่มีหนังสือและบริการทรัพยากรสารสนเทศครบทุกรูปแบบ

สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีหอพักอยู่ในมหาวิทยาลัย บริเวณหอพักมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิด ใกล้โรงอาหาร ราคาประหยัด บริการอาหารทั้งไทยพุทธและมุสลิม มีร้านสะดวกซื้อ มีตลาดนัดให้ช๊อปปิ้ง มีรถรางไฟฟ้ารับ-ส่งระหว่างหอพักกับอาคารเรียนในเวลาราชการทุกวัน

Alumni Say