Preaload Image

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (B.Sc.)
สาขาวิชาฟิสิกส์

ชื่อปริญญาภาษาไทย วท.บ. (ฟิสิกส์)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ B.Sc. (Physics)

วัตถุประสงค์

 1. มีความรู้ทางฟิสิกส์ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ไปใช้ในสร้างนวัตกรรมให้กับชุมชน นำไปศึกษาต่อในระดับสูง หรือนำไปปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
 2. สามารถคิดวิเคราะห์ ศึกษาค้นคว้าและวิจัยได้ด้วยตนเอง มีความสนใจและติดตามความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอ
 3. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาที่เกี่ยวข้องได้ นำความรู้ที่ค้นคว้าได้มาประยุกต์ใช้ และมีความสามารถในการสื่อสาร ทั้งการพูด การเขียน
 4. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงสร้างหลักสูตร

เป็นหลักสูตร 4 ปี หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต (ทั้งแผนการเรียนปกติและแผนสหกิจศึกษา)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • นิติวิทยาศาสตร์ (สังกัดกองพิสูจน์หลักฐาน )
 • ครู/ข้าราชการอาจารย์
 • นักมาตรวิทยาที่สำนักงานมาตรวิทยา
 • นักวิจัยที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 • นักวิจัยทางสถาบันวิทยาศาสตร์ในด้านฟิสิกส์ประยุกต์
 • MTEC เป็นนักวิจัยทางด้านวัสดุศาสตร์
 • เจ้าหน้าปฏิบัติการ บริษัทเอกชน
 • นักวิทยาศาสตร์ปฎิบัติการที่กรมอุตุนิยมวิทยา
 • นักสื่อสารทางดาราศาสตร์ที่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (Narit)
 • นักประดิษฐ์หุ่นยนต์
 • นักโปรแกรมเมอร์ ควบคุมระบบไฟฟ้า

บรรยากาศสถานที่เรียน ห้องเรียน

กิจกรรมของนักศึกษา