Preaload Image

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (B.Sc.)
สาขาวิชาฟิสิกส์

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้พื้นฐานและทักษะในสาขาวิชาฟิสิกส์เป็นอย่างดี ติดตามความก้าวหน้าและพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการความรู้และประยุกต์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาองค์กรและสังคม พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม

จุดเด่นของหลักสูตร

  • มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ซึ่งมุ่งให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย
  • สามารถเลือกเรียนวิชาเลือกหรือหัวข้อโครงงานวิจัยส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในยุคดิสรัปชั่น (Disruption) เพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานหรือการนำไปประยุกต์
  • มีสหกิจศึกษาร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชน
  • มีความพร้อมด้านเครื่องมือสนับสนุนการวิจัยและการเรียนการสอน
  • สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านฟิสิกส์กับเทคโนโลยีสาขาต่าง ๆ เพื่อไปใช้ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหาในชีวิตจริง

โครงสร้างหลักสูตร

เป็นหลักสูตร 4 ปี หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต (ทั้งแผนการเรียนปกติและแผนสหกิจศึกษา)

  • นักวิทยาศาสตร์ด้านฟิสิกส์และฟิสิกส์ประยุกต์ประจำสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัย นักวิจัยด้านฟิสิกส์และฟิสิกส์ประยุกต์ประจำหน่วยวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนหรือภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการหรือตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์หรือเครื่องมือในงานวิศวกรรม ผู้ควบคุมคุณภาพการผลิตและกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม
  • นักวิชาการทางการศึกษาด้านฟิสิกส์และฟิสิกส์ประยุกต์ ในสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานวิจัย ประกอบกิจการ และประกอบวิชาชีพอิสระอื่น ๆ

ข้อมูลติดต่อ

ประธานหลักสูตร (อาจารย์ปิยะ ผ่านศึก)    piya.p@psu.ac.th
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์    073-313928-45 ต่อ 1830