Preaload Image
Back

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ข้อมูลทั่วไป

จัดการเรียนการสอนการวิจัยในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยาสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และสาขาวิชาวิทยาศาสตรนิเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ และสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป รวมทั้งจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ให้ทุกคณะในวิทยาเขตปัตตานี และให้บริการวิชาการแก่ชุมชนด้านการฝึกอบรม การวิเคราะห์ งานด้านเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ทั้งนี้ภาควิชาวิทยาศาสตร์แบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็น 4 แผนกวิชา ดังนี้
1. แผนกวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
2. แผนกวิชาเคมี
3. แผนกวิชาชีววิทยา
4. แผนกวิชาฟิสิกส์

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • ระดับปริญญาตรี
  – วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี-ชีววิทยา
  – วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมีอุตสาหกรรม
  – วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์
  – วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์นิเทศก์
 • ระดับปริญญาโท
  – วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีประยุกต์
  – วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยาประยุกต์
  – วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ประยุกต์
  – วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีพลังงาน (หลักสูตรของสถาบันพลังงาน)
 • ระดับปริญญาเอก
  – ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีพลังงาน (หลักสูตรของสถาบันพลังงาน)

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

โทรศัพท์ : 073-313928-50 ต่อ 1830 หรือ 073-312201
โทรสาร : 073335130
E-mail: science@bunga.pn.psu.ac.th