Preaload Image
Back

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และนวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์

M.Sc. (Applied Mathematics and Innovation in Mathematics Teaching)

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และนวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ สามารถบูรณาการคณิตศาสตร์กับสาขาอื่น ๆ ตลอดจนสามารถสร้างองค์ความรู้และปฏิบัติงานในวิชาชีพอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถสร้างนวัตกรรมจากการวิจัยทางคณิตศาสตร์หรือการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของมหาบัณฑิต

 1. มีความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์
 2. มีความสามารถในการทำงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ และสามารถบูรณาการคณิตศาสตร์กับสาขาอื่น ๆ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ พร้อมทั้งสามารถถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้นั้นได้
 3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถแก้ปัญหาทางวิชาการได้ด้วยตนเอง ติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง และเข้าใจวิธีการนำความรู้ใหม่ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
 4. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และพร้อมที่จะรับใช้สังคม ทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งมีภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้ผู้อื่นมีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
 5. มีความสามารถในสร้างนวัตกรรมทั้งจากการวิจัยโดยมีคณิตศาสตร์ประยุกต์เป็นฐานหรือนวัตกรรมเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ในคณิตศาสตร์ประยุกต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)

 • PLO 1 วิเคราะห์ความถูกต้องของเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ที่กำหนดได้
 • PLO 2 ประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาที่กำหนดไว้
 • PLO 3.1 ดำเนินการวิจัยโดยใช้คณิตศาสตร์เพื่อบูรณาการความรู้กับสาขาอื่น ๆ ในการแก้ปัญหาที่สนใจศึกษา
 • PLO 3.2 ดำเนินการวิจัยในการสร้างนวัตกรรมการสอนทางคณิตศาสตร์ให้เหมาะสมกับระดับชั้นที่กำหนดไว้
 • PLO 4 แสดงออกถึงทักษะในการนำเสนอให้เหมาะสมกับบริบทของผู้ฟังแต่ละกลุ่ม
 • PLO 5 แสดงถึงทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างให้เกียรติซึ่งกันและกัน เพื่อแสวงหาหนทางในการแก้ปัญหาที่กำหนดไว้
 • PLO 6 แสดงทักษะที่พร้อมในการเป็นผู้สอนในศตวรรษที่ 21
 • PLO 7 แสดงออกถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
 • หลักสูตรมีความพร้อมด้านเครื่องมือสนับสนุนการวิจัยและการเรียนการสอน
 • งานวิจัยหลากหลาย เน้นการใช้ประโยชน์ได้จริง ก่อเกิดนวัตกรรม และมีคุณค่าทางวิชาการ
 • คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญในสาขาเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
 • นักศึกษามีโอกาสในการทำวิจัยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และนำเสนองาน

อาจารย์ประจำของสถาบันอุดมศึกษา  นักวิชาการด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ ตำแหน่งงานต่าง ๆ เช่น นักวิเคราะห์ระบบ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย นักการธนาคาร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วย

การศึกษาแบ่งเป็น 2 แผนคือ แผน ก แผน ข และโมดูล ดังนี้

แผน ก แบบ ก 1  

วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก 2  

หมวดวิชาบังคับ จำนวน  9 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์        18 หน่วยกิต

รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

โมดูล

โมดูลที่ 1  จำนวน 6 หน่วยกิต
โมดูลที่ 2  จำนวน 6 หน่วยกิต

รายละเอียดของรายวิชาและแผนการเรียน สามารถอ่านได้ที่  ….URL?…

ข้อมูลติดต่อ

ประธานหลักสูตร (รศ.ดร.อาทิตย์ อินทรสิทธิ์) arthit.i@psu.ac.th
รศ.ดร.อารียุทธ สมาแอ  areeyuth.s@psu.ac.th
รศ.ดร.อนิรุทธ ผลอ่อน   aniruth.p@psu.ac.th
ดร.สุนารี สุวรรณโร (สำนักงานภาควิชาฯ )  073-31928-45 ต่อ 1890


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์