Preaload Image
Back

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

ข้อมูลทั่วไป

จัดการเรียนการสอนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการที่ีใช้ในอุตสาหกรรมอาหารโดยเน้นการแปรรูปอาหาร การวิเคราะห์อาหาร วิศวกรรมอาหาร เคมีอาหาร จุลชีวอาหาร
การประกันคุณภาพอาหาร การออกแบบบรรจุภัณฑ์และงานอาหารและโภชนาการ โภชนบำบัดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร และหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ตลอดจนการให้บริการวิชาการทางด้านอาหารและโภชนาการ และอาหารฮาลาล

หลักสูตรที่เปิดสอน

  • ระดับปริญญาตรี
    – วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
    – วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร
  • ระดับปริญญาโท
    – วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

โทรศัพท์ : 073-313928-50 ต่อ 1856 หรือ 073-312160 หรือ 073-334609
โทรสาร : 073-312160
E-mail: FSN-PSU@bunga.pn.psu.ac.th