คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

181 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
(สายตรง) 073-331303
(สายภายใน) 073-313928-45 ต่อ 1929
โทรสาร 073-335130
scitech@g.psu.ac.th

สถานที่ใกล้เคียง

รายละเอียดการติดต่อหน่วยงานในคณะ

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์      073-313928-50 ต่อ 1891
โทรสาร       073-335130
E-mail       math&com@psu.ac.th

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

โทรศัพท์      073-313928-50 ต่อ 1856
โทรศัพท์      073-334609
โทรสาร       073-334609

ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม

โทรศัพท์      073-313928-50 ต่อ 1871
โทรสาร       073-335130
E-mail       tech-ind@psu.ac.th

ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

โทรศัพท์      073-313928-50 ต่อ 1861
โทรสาร       073-331099
E-mail       rubber&polymer@psu.ac.th
Website     www.rubber.sat.psu.ac.th

ภาควิชาวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์      073-13928-50 ต่อ 1830
โทรสาร       073-335130
E-mail       science@psu.ac.th

ภาควิชาพรีคลินิก

โทรศัพท์      073-313928-50 ต่อ 3707
โทรสาร       073-335130

แบบฟอร์มติดต่อสอมถาม