Preaload Image
Back

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์จัดการเรียนการสอนทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์
การวิจัยและบริการวิชาการ โดยครอบคลุมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิธีวิทยาการวิจัย หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัย หลักสุตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ วิชาโทคณิตศาสตร์ และวิชาโทสถิติ

ประวัติความเป็นมา

ปี พ.ศ. 2533 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับนักศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ เป็นรุ่นแรกสังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ปี พ.ศ. 2536 ได้จัดตั้งภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์โดยยกฐานะจากแผนกวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ปี พ.ศ. 2538 ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เชิญให้ ศาสตราจารย์ ดร.โดนัลด์ รอยแมคเนล จัดโปรแกรมปริญญาโท สาขาวิธีวิทยาการวิจัย ขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ด้านสุขภาพด้านนิเวศวิทยา ด้านการศึกษา และ ด้านการพัฒนาสังคมในพื้นที่ภาคใต้
ปี พ.ศ. 2539 ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิธีวิทยาการวิจัย เป็นรุ่นแรก
ปี พ.ศ. 2546 ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดโปรแกรมปริญญาเอกสาขาวิธีวิทยาการวิจัยขึ้นให้แก่นักศึกษาที่มีความประสงค์จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้มาตรฐานสูงสุดระดับนานาชาติโดยนักศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและไม่ต้องพบกับความไม่แน่นอนในการลงทะเบียนเรียนในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2554 ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ขึ้นเป็นรุ่นแรกเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ที่สามารถทำวิจัยและนำไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ เช่นคณิตศาสตร์การเงิน คณิตศาสตร์ประยุกต์ทางการเกษตร คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับอุตุนิยมวิทยา เป็นต้น

วิสัยทัศน์

เป็นภาควิชาชั้นนำทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติและวิทยาการคอมพิวเตอร์ระดับอาเซียน

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติและวิทยาการคอมพิวเตอร์และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
2. ผลิตงานวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติและวิทยาการคอมพิวเตอร์และสร้างเครือข่ายวิชาการในระดับนานาชาติ
3. ให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม
4. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
2. ผลิตงานวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติและวิทยาการคอมพิวเตอร์และสร้างเครือข่ายวิชาการในระดับนานาชาติ
3. ให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม
4. การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • ระดับปริญญาตรี
  – วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์
 • ระดับปริญญาโท
  – วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์
  – วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิธีวิทยาการวิจัย
 • ระดับปริญญาเอก
  – ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิธีวิทยาการวิจัย

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาคาร 51 C คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

โทรศัพท์: 073-313928-50 ต่อ 1890 หรือ 073-312179
โทรสาร: 073-312179
อีเมล์: mcsstaff@psu.ac.th

เว็บไซต์: http://www.mcs.sat.psu.ac.th