Preaload Image
Back

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการเชิงนวัตกรรม
M.Sc. (Innovative Food Science and Nutrition)

ปรัชญาของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการเชิงนวัตกรรม มุ่งเน้นการสร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้เชิงบูรณาการทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร โภชนศาสตร์ และการประกอบการธุรกิจนวัตกรรม ใช้การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารและโภชนาการ รวมถึงการนำผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือสร้างประโยชน์เชิงสังคม ตลอดจนเป็นบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ มีความสามารถในการปรับตัวและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสมัยใหม่

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้

 • มีระเบียบวินัย คุณธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและการวิจัย
 • สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร โภชนศาสตร์ และการจัดการธุรกิจนวัตกรรม เพื่อพัฒนาแนวคิดนวัตกรรมอาหารที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดฮาลาล เพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบท้องถิ่น ส่งเสริมสุขภาวะ หรือแก้ปัญหาด้านโภชนาการภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ภาคใต้
 • สามารถประยุกต์ใช้การวิจัยทางวิทยาศาสตร์การอาหาร โภชนศาสตร์ และการจัดการธุรกิจนวัตกรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมอาหารและโภชนาการ
 • สามารถออกแบบแบบจำลองธุรกิจหรือโมเดลการใช้ประโยชน์เชิงสังคมจากผลงานนวัตกรรมอาหารและโภชนาการ
 • ปฏิบัติตนตามหน้าที่ ทำงานร่วมกับผู้อื่นและปรับตัวเข้ากับสังคมพหุวัฒนธรรมได้
 • สื่อสารและการนำเสนองานทางวิชาการ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยีสมัยใหม่
 • PLO1 ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร โภชนศาสตร์ และการจัดการธุรกิจนวัตกรรม เพื่อพัฒนาแนวคิดนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดฮาลาล เพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบท้องถิ่น ส่งเสริมสุขภาวะ หรือแก้ปัญหาด้านโภชนาการภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ภาคใต้
 • PLO2 ใช้กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การอาหาร โภชนศาสตร์ และการจัดการธุรกิจนวัตกรรม เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดฮาลาล เพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบท้องถิ่น ส่งเสริมสุขภาวะ หรือแก้ปัญหาด้านโภชนาการ
 • PLO3 ออกแบบแบบจำลองธุรกิจหรือโมเดลการใช้ประโยชน์เชิงสังคม จากผลงานนวัตกรรมอาหารและโภชนาการได้
 • PLO4 แสดงออกถึงพฤติกรรมที่มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและการวิจัย
 • PLO5 สื่อสารและนำเสนอผลงานทางวิชาการได้ถูกต้องและตรงประเด็น
 • PLO6 ทำงานเป็นทีมภายใต้บริบทของผู้นำและผู้ตามและปรับตัวเข้ากับสังคมพหุวัฒนธรรมได้
 • PLO7 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี

แผน ก 1

– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารหรือโภชนศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ

– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารหรือโภชนศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 และ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัย/ประสบการณ์ทำงานอยู่ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารหรือโภชนศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ

– ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

แผน ก 1 (Hi-FI)

– คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตาม แผน ก 1 และ ผู้สมัครเข้าเรียนต้องส่งหนังสือยืนยันความร่วมมือของผู้ประกอบการ (ตามภาคผนวก ฉ-1 หรือ ฉ-2) สำหรับการเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชานี้

แผน ก 2

– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารหรือโภชนศาสตร์ หรือ

– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 กรณีที่คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารหรือโภชนาการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ

– ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

แผน ก 2 (Hi-FI)

– คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามของ แผน ก 2 และ ผู้สมัครเข้าเรียนต้องส่งหนังสือยืนยันความร่วมมือของผู้ประกอบการ (ตามภาคผนวก ฉ-1 หรือ ฉ-2) สำหรับการเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชานี้

แผน ข

แผน ข

– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารหรือโภชนศาสตร์ หรือหลักสูตรระดับปริญญาตรีอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 กรณีที่คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารหรือโภชนาการและสุขภาพ หรือดำเนินธุรกิจด้านการประกอบการธุรกิจด้านอาหารหรือสุขภาพ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

แผน ก 1 และ แผน ก 1 Hi-FI

 • เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าร้บฟังได้ และ
 • วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จำนวนอย่างน้อย 1 เรื่อง และ
 • ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ มีคุณสมบัติอื่นและเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้สำเร็จการศึกษาที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 เกี่ยวกับคุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก
 • ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยและคณะที่เกี่ยวข้อง

แผน ก 2 และ แผน ก 2 Hi-FI

 • ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และ
 • เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าร้บฟังได้ และ
 • สำหรับวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยเป็นบทความที่นำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ซึ่งมีกระบวนการ peer review อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือผลงานส่วนหนึ่งส่วนใดจากงานวิจัยได้รับเลขคำขออนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร อย่างน้อย 1 หมายเลข และ
 • ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ มีคุณสมบัติอื่นและเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้สำเร็จการศึกษาที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 เกี่ยวกับคุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก
 • ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยและคณะที่เกี่ยวข้อง

แผน ข

 • ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และ
 • สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่า (Comprehensive Examination) โดยคณะกรรมการสอบประมวลที่แต่งตั้งโดยหลักสูตร และ
 • เสนอสารนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าร้บฟังได้ และ
 • รายงานสารนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของรายงานสารนิพนธ์อย่างน้อยต้องได้รับการนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการเป็นบทความที่นำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) หรือ ได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อสารนิพนธ์สำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรแผน ข เพื่อสำเร็จการศึกษา และ
 • ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ มีคุณสมบัติอื่นและเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้สำเร็จการศึกษาที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 เกี่ยวกับคุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก
 • ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยและคณะที่เกี่ยวข้อง

แผน ก 1      

36

หน่วยกิต

– วิทยานิพนธ์

36

หน่วยกิต

แผน ก 1 Hi-FI

36

หน่วยกิต

– วิทยานิพนธ์

36

หน่วยกิต

แผน ก 2

36

หน่วยกิต

– หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
– หมวดวิชาเลือก 3 หน่วยกิต
– วิทยานิพนธ์ 15 หน่วยกิต

แผน ก 2 Hi-FI

36

หน่วยกิต

– หมวดวิชาบังคับ 13 หน่วยกิต
– หมวดวิชาเลือก 3 หน่วยกิต
– วิทยานิพนธ์ 20 หน่วยกิต

แผน ข

36

หน่วยกิต

– หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
– หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
– สารนิพนธ์ 6 หน่วยกิ

แผน ก 1 / แผน ก 1 Hi-FI

ปีที่

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

1 712-561 วิทยานิพนธ์

9

712-561 วิทยานิพนธ์

9

712-514 หลักอาหารฮาลาล วิถีมุสลิมกับพฤติกรรมด้านสุขภาพ และความเป็นพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนานวัตกรรมอาหารท้องถิ่นภาคใต้*

1

712-513 ความก้าวหน้าและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนศาสตร์ในกระแสโลกาภิวัตน์*

 

1

 

 

 

 

รวม

9

รวม

9

2 712-561 วิทยานิพนธ์

9

712-561 วิทยานิพนธ์

9

  รวม

9

รวม

9

จำนวนหน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต

** ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต

   แผน ก 2

ปีที่

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

1 712-511 ชุดวิชาการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการเพื่อนวัตกรรม

6

 

712-541 ชุดวิชาการประกอบการธุรกิจนวัตกรรม

 

5

 

712-512 หลักการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมอาหาร

 

3

 

712-513 ความก้าวหน้าและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนศาสตร์ในกระแสโลกาภิวัตน์

1

712-514 หลักอาหารฮาลาล วิถีมุสลิมกับพฤติกรรมด้านสุขภาพ และความเป็นพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนานวัตกรรมอาหารท้องถิ่นภาคใต้

 

1

712-515 ระเบียบวิธีวิจัยในวิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ

 

2

รวม 10 รวม

8

2 712-563 วิทยานิพนธ์

6

712-563 วิทยานิพนธ์

9

xxx-xxx วิชาเลือก

3

  รวม

9

รวม

9

จำนวนหน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต

แผน ก 2 / Hi-FI

ปีที่

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

1 712-511 ชุดวิชาการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการเพื่อนวัตกรรม

6

 

712-541 ชุดวิชาการประกอบการธุรกิจนวัตกรรม

 

5

712-514 หลักอาหารฮาลาล วิถีมุสลิมกับพฤติกรรมด้านสุขภาพ และความเป็นพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนานวัตกรรมอาหารท้องถิ่นภาคใต้

1

 

712-513 ความก้าวหน้าและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนศาสตร์ในกระแสโลกาภิวัตน์

 

1

 

712-564 วิทยานิพนธ์

2

712-564 วิทยานิพนธ์

3

รวม

9

รวม

9

2 712-564 วิทยานิพนธ์

xxx-xxx วิชาเลือก

6

3

712-564 วิทยานิพนธ์

9

รวม 9 รวม 9
จำนวนหน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต

      แผน ข

ปีที่

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

1 712-511 ชุดวิชาการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการเพื่อนวัตกรรม

6

712-541 ชุดวิชาการประกอบการธุรกิจนวัตกรรม

5

712-512 หลักการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมอาหาร

3

712-513 ความก้าวหน้าและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนศาสตร์ในกระแสโลกาภิวัตน์

1

712-514 หลักอาหารฮาลาล วิถีมุสลิมกับพฤติกรรมด้านสุขภาพ และความเป็นพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนานวัตกรรมอาหารท้องถิ่นภาคใต้

1

712-515 ระเบียบวิธีวิจัยในวิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ

 

2

รวม

10

รวม

8

2 xxx-xxx วิชาเลือก

9

712-565 สารนิพนธ์

6

xxx-xxx วิชาเลือก

3

รวม

9

รวม

9

จำนวนหน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต
 

ข้อมูลติดต่อ

ประธานหลักสูตร (ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ แก้วมณี) thammarat.k@psu.ac.th
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 073-333230, 0808630707


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์