Preaload Image
Back

ศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงแพะครบวงจรต้นแบบในจังหวัดปัตตานีเพื่อรองรับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล
Goat learning center (GLC)

ศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงแพะครบวงจรต้นแบบในจังหวัดปัตตานีเพื่อรองรับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล หรือ Goat learning center (GLC) ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันฮาลาล เป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานถึง 6 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2562 จัดตั้งขึ้นเพื่อบริการด้านการถ่ายทอดความรู้การผลิตแพะครบวงจร มีฟาร์มแพะต้นแบบให้แก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจสามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้ได้ตลอดเวลา  มีการรวบรวมองค์ความรู้ด้านการจัดการการเลี้ยงแพะที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภาคใต้   มีการปรับปรุงพันธุ์แพะ พัฒนาต่อยอดในเรื่องอาหารข้นและพืชอาหารสัตว์สำหรับแพะในพื้นที่ เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตแพะของจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล มีการส่งต่อองค์ความรู้สู่เกษตรกร ในรูปแบบของการจัดอบรม การให้คำปรึกษา และมีเครือข่ายฟาร์มแพะต้นแบบในพื้นที่ของนายอับดุลอารีม แวสุหลง ที่อำเภอยะรัง และนายตัลมีซี เจะมะ ที่อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยฟาร์มต้นแบบจะเชื่อมโยงเครือข่ายของศูนย์กับเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในพื้นที่โดยตรง มีการสำรวจพืชอาหารแพะและคุณค่าทางโภชนะในพื้นที่ซึ่งพบว่าในพื้นที่มีพืชหลายชนิดที่มีศักยภาพในการนำมาใช้เป็นอาหารแพะได้ ในปี พ.ศ.2562 มีกิจกรรมการนำนักศึกษาลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะโดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า “Health Co (โค) Goat Care (แคร์)”

โครงการมีส่วนช่วยพัฒนาการเลี้ยงแพะในพื้นที่ และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง เกษตรกร บุคลากร นักศึกษา จะเห็นได้จากการลงพื้นที่เกษตรกรก็จะมารวมตัวกันและมักพูดว่า “ม.อ. มาแล้ว ม.อ. เป็นที่พึ่งของชุมชน มีนักศึกษาคือ นายมูฮัมหมัดคอเล็บ แวสุหลง ซึ่งจบจากแผนกวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและช่วยงานในศูนย์เรียนรู้ได้ไปขยายธุรกิจการเลี้ยงแพะและแกะในพื้นที่อำเภอยะรัง จ.ปัตตานี ซึ่งในขณะนี้มีแพะและแกะจำนวนมากกว่า 100 ตัว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

  • ผศ.ดร.เทียนทิพย์ ไกรพรม email address: thaintip.k@psu.ac.th tel : 083-6560531
  • ดร.อารยา เจียรมาศ
  • ดร.อภิชัย บัวชูก้าน
  • อ.สมนึก สอนนอก
  • อ.สมศักดิ์ เหล่าเจริญสุข
  • ผศ.ดร.มนูญ ศิรินุพงศ์
  • คุณชาญวิทย์ เบญจม
  • คุณแขม ล่องนภา
  • คุณไมล์ แซ่อ๋อง
  • คุณธวัช รัตนพันธุ์

สังกัด แผนกวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง