Preaload Image
Back

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
M.Sc. (Applied Biology)

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถบูรณาการความรู้  มีทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ปฏิบัติ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถพัฒนาองค์ความรู้และประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาของท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ พัฒนาคุณค่าทรัพยากรชีวภาพ การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากร ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมบนฐานภูมิปัญญา ภูมินิเวศและวัฒนธรรม  จากการบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่น ๆ ได้

จุดเด่นของหลักสูตร

 • นักศึกษาได้สัมผัสกับปัญหาที่แท้จริงของท้องถิ่นหรือชุมชน ใช้ฐานทรัพยากรท้องถิ่นมาเป็นบริบทในการศึกษา  วิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่
 • มีเครือข่ายชุมชนสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ เช่น เครือข่ายองค์กรชาวบ้านพิทักษ์ลุ่มน้ำสายบุรี และเครือข่ายอ่าวปัตตานี
 • คณาจารย์มีหลากหลายสาขาและมีความเชี่ยวชาญ และสายสนับสนุนที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการเรียนและวิจัย มีงานวิจัยหลากหลายบนฐานทรัพยากรชีวภาพ เพื่อสร้างคุณค่า และใช้ประโยชน์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
 • มีความพร้อมด้านเครื่องมือสนับสนุนการวิจัยและการเรียนการสอน
 • นักศึกษามีโอกาสในการทำวิจัยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับต่างมหาวิทยาลัย และหลักสูตรสนับสนุนนักศึกษาในการนำเสนองานต่างประเทศ
 • การควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีชีวภาพ
 • การปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงปลา
 • ลักษณะสัณฐาน อนุกรมวิธานและความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
 • พันธุศาสตร์ระดับเซลล์ของสัตว์
 • การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
 • การใช้ประโยชน์จากโปรตีน/เปปไทด์ จากน้ำยางพารา
 • การประยุกต์ใช้โปรไบโอติกส์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • ผลิตภัณฑ์การหมักจากจุลินทรีย์และการใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือเพื่อสร้างมูลค่า
 • นิเวศวิทยาป่าเขตร้อนและอนุกรมวิธานพืช
 • ความหลากหลายของพืช แพลงก์ตอนพืชและไดอะตอมพื้นท้องน้ำ

อาจารย์ที่สามารถสอนในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพหรือชีววิทยาประยุกต์ นักวิชาการหรือนักวิจัยด้านชีววิทยา ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพ ในภาครัฐหรือเอกชน นักวิจัยท้องถิ่นหรือในสถาบันการศึกษาหรือสถานประกอบการต่าง ๆ ที่บูรณาการศาสตร์ชีววิทยาด้านพืช สัตว์ จุลินทรีย์ พันธุศาสตร์ ชีวอณูโมเลกุล และสิ่งแวดล้อม ที่ปรึกษาทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ธุรกิจส่วนตัวในสายชีววิทยาประยุกต์ด้าน เกษตร อุตสาหกรรมเกษตร อาหาร หรือด้านสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรมีหน่วยกิตรวมจำนวน 36 หน่วยกิต แบ่งเป็นหมวดวิชาดังนี้

หมวดวิชา

แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2

แผน ข

หมวดวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า

12

12

หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

6

 18

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

36

18

 6

รวมตลอดหลักสูตร

36

36

 36

หมวดวิชาบังคับ  12 หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

722-511

การจัดการทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน
Resource Management for Sustainability

3(3-0-6)

722-512

ชีววิทยาประยุกต์
Applied Biology

3(3-0-6)

722-513

ระเบียบวิธีการวิจัย
Research Methodology

2(2-0-4)

722-591

สัมมนาทางชีววิทยาประยุกต์ 1
Seminar in Applied Biology I

1(0-2-1)

722-592

สัมมนาทางชีววิทยาประยุกต์ 2
Seminar in Applied Biology II

1(0-2-1)

722-593

ประเด็นชีววิทยาประยุกต์ตามกระแส
Current Issues in Applied Biology

2(2-0-4)

แผน ก แบบ ก1 ให้ลงทะเบียนวิชา 722-513, 722-591 และ 722-592 และได้ผลการเรียน S โดยไม่นับหน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก

เลือกเรียน จากกลุ่มรายวิชาที่หลากหลายของหลักสูตรที่สอดคล้องกับงานวิจัยหรือคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จำนวนหน่วยกิตที่เลือกตามโครงสร้างของหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 จำนวน 6 หน่วยกิต และแผน ข 18 หน่วยกิต

หมวดวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

แผน ก แบบ ก 1 จำนวน  36 หน่วยกิต  แผน ก แบบ ก 2  จำนวน 18 หน่วยกิต และแผน ข เป็นสารนิพนธ์ จำนวน 6 หน่วยกิต

รายละเอียดของรายวิชาและแผนการเรียน สามารถอ่านได้ที่  ….URL?…

 • หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 – เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านชีววิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ในการทำวิจัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 • หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2  – เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านชีววิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 • หลักสูตรแผน ข – เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านชีววิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 • คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรประสบผลสำเร็จในการผลิตบัณฑิตทั้งนักศึกษาไทยและต่างประเทศจาก เวียดนาม อินโดนีเซีย กานา

ข้อมูลติดต่อ

ประธานหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์  จันทรัตน์
Email :  sitthisak.j@psu.ac.th


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์