การจัดการความรู้ Knowledge Management

กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารจัดการให้คณะฯ มีความรู้สำคัญที่พร้อมใช้ เพื่อให้บุคลากรสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานประจำ และร่วมกันสร้าง แบ่งปัน ข้อมูลสารสนเทศและความรู้ที่สำคัญและจำเป็นในการทำงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคณะฯ สนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายของคณะฯ โดยกระบวนการจัดการความรู้ ประกอบด้วย การรวบรวม การสร้าง การถ่ายทอดแบ่งปัน และการจัดเก็บความรู้ เผยแพร่ ขยายผล เพื่อให้บุคลากรมีการใช้ความรู้และต่อยอดความรู้ในการทำงานประจำให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายของคณะฯ รวมทั้งการแลกเปลี่ยน/บูรณาการความรู้ที่เป็นประโยชน์จากผู้รับผลงาน องค์กรภายนอก

ตามที่ศูนย์เครื่องมือกลาง ได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) บุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2564 ชุด “จากประสบการณ์ที่สั่งสม สู่ KM เพื่อการพัฒนาต่อยอด” ไปแล้วนั้น พบว่า การจัดกิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและเป็นที่น่าสนใจของบุคคลภายในและภายนอก ทั้งนี้ ศูนย์เครื่องมือกลางมีความประสงค์ที่จะ รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไว้ในแหล่งเดียว และเพื่อขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรแต่ละสัปดาห์ โดยการรวบรวม Link ภาพวีดิทัศน์จากการจัดกิจกรรม KM สัปดาห์ที่ 1-12 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้สามารถเข้ามารับชมและรับฟังอีกครั้ง Click : https://www.sat.psu.ac.th/211116-3/

การจัดการความรู้

สาระน่ารู้ โลก อวกาศ และดาราศาสตร์