Preaload Image
Back

สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

ประวัติความเป็นมา

สถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในประเทศที่เปิดสอนสาขาวิชาเทคโนโลยียางอย่างจริงจังได้เริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520ได้เปิดหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) หรือ “เคมียาง”โดยมีบัณฑิตจบการศึกษาเป็นรุ่นแรกในปี พ.ศ. 2523 และได้ผลิตบัณฑิตด้านเคมียางอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวน 5รุ่น  ต่อมาในปี พ.ศ. 2528  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัยให้จัดตั้ง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรับผิดชอบการผลิตบัณฑิตในสาขาเทคโนโลยียางและสาขาวิชาอื่นๆ ดังนั้นการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) ในสาขา “เคมียาง”จึงได้สิ้นสุดลงและนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528  เป็นต้นมาได้เริ่มรับนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยียาง)เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนและบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีการยาง คณะฯจึงได้จัดตั้งแผนกวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ขึ้นมาเป็นหน่วยงานภายในของคณะฯ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ภายหลังเมื่อมีการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม  ขึ้น

ในปี  พ.ศ. 2531  จึงได้โอนงานทั้งหมดของแผนกวิชาไปสังกัดภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรมและบัณฑิตในสาขาดังกล่าวจบการศึกษารุ่นแรก ในปี พ.ศ. 2532  ปัจจุบันปี 2561 มีนักศึกษาจบไปแล้วกว่า 30 รุ่น ประมาณกว่า 1,000 คน กระจายอยู่ในภาคอุตสาหกรรมยาง สารเคมี และพอลิเมอร์ ภาคการศึกษารัฐวิสาหกิจ วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ เป็นต้น ทักษะดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู่การมีงานทำ

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานวิชาการด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ชั้นนำของประเทศและเป็นที่พึ่งของอุตสาหกรรมวิสาหกิจชุมชนและสังคม ในการผลิตบัณฑิต วิจัย และการบริการวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

หลักสูตรที่เป็นสอนในปัจจุบัน

 • ระดับปริญญาตรี
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยียาง) B.Sc. (Rubber Technology)
 • ะดับปริญญาโท
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีพอลิเมอร์) M.Sc. (Polymer Technology)
 • ระดับปริญญาเอก
  วิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต (เทคโนโลยีพอลิเมอร์) Ph.D. (Polymer Technology)

เป้าหมาย

 • สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
 • สร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์เพื่อพัฒนาประเทศ
 • เรียนทฤษฏีควบคู่ปฏิบัติการอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างสุดยอดนักเทคโนโลยียางของประเทศ
 • ฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรมยางชั้นนำของประเทศ
 • สหกิจศึกษาในสถานประกอบการที่นักศึกษาเลือกทำงานในอนาคต
 • ศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรมยางชั้นนำในนิคมอุตสาหกรรมทั้ง กรุงเทพฯ ปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้
 • วิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่ายางพารา

ลักษณะงานวิจัยและนวัตกรรม

 • เทคโนโลยีน้ำยาง
 • สารตัวเติมและการเสริมแรง
 • เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์
 • เทคโนโลยีรีไซเคิลยาง
 • ยางธรรมชาติดัดแปรโครงสร้าง
 • วัสดุยางนำไฟฟ้า
 • พอลิเมอร์คอมโพสิท/นาโนคอมโพสิท

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศเพื่อพัฒนาบัณฑิตและเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนาในสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

 • University of Twente (ประเทศเนเธอร์แลนด์)
 • Univeriti Sains Malaysia (ประเทศมาเลเซีย)
 • Le Mans Universite (ประเทศฝรั่งเศส)
 • Shizuoka University (ประเทศญี่ปุ่น)
 • Tokyo University of Agriculture and Technology (ประเทศญี่ปุ่น)

ทุนการศึกษา

 • ทุนเทคโนโลยียาง
 • ทุน E.F.T. White
 • ทุนบริษัทไทยบริดสโตน
 • ทุนการศึกษาที่ได้รับการจัดสรรโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ทุนโครงการทายาทอุตสาหกรรม

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

โทรศัพท์: 073-313-928-50 ต่อ 1861 หรือ 073-312-213
โทรสาร: 073-331-099

www. rubber.sat.psu.ac.th
Facebook: ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ม.อ. ปัตตานี