Preaload Image

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (B.Sc.)
สาขาวิชาเทคโนโลยียาง

ชื่อปริญญาภาษาไทย      วท.บ.(เทคโนโลยียาง)

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ  B.Sc. (Rubber Technology)

สถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในประเทศที่เปิดสอนสาขาวิชาเทคโนโลยียางอย่างจริงจัง ได้เริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 ได้เปิดหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) หรือ “เคมียาง” โดยมีบัณฑิตจบการศึกษาเป็นรุ่นแรกในปี พ.ศ. 2523 และได้ผลิตบัณฑิตด้านเคมียางอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวน 5 รุ่น  ต่อมาในปี พ.ศ. 2528  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้จัดตั้ง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรับผิดชอบการผลิตบัณฑิตในสาขาเทคโนโลยียาง และสาขาวิชาอื่นๆ ดังนั้นการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) ในสาขา “เคมียาง” จึงได้สิ้นสุดลงและนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528  เป็นต้นมา ได้เริ่มรับนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (เทคโนโลยียาง) เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนและบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีการยาง คณะฯ จึงได้จัดตั้งแผนกวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ขึ้นมาเป็นหน่วยงานภายในของคณะฯ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ภายหลังเมื่อมีการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม  ขึ้นในปี  พ.ศ. 2531  จึงได้โอนงานทั้งหมดของแผนกวิชาไปสังกัดภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม และบัณฑิตในสาขาดังกล่าวจบการศึกษารุ่นแรก ในปี พ.ศ. 2532  ปัจจุบันปี 2561 มีนักศึกษาจบไปแล้วกว่า 30 รุ่น ประมาณกว่า 1,000 คน กระจายอยู่ในภาคอุตสาหกรรมยาง สารเคมี และพอลิเมอร์ ภาคการศึกษา รัฐวิสาหกิจ วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ เป็นต้น

ทักษะดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู่การมีงานทำ

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานวิชาการด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ชั้นนำของประเทศและเป็นที่พึ่งของอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชนและสังคม ในการผลิตบัณฑิต วิจัย และการบริการวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

เป้าหมาย

 • สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
 • สร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์เพื่อพัฒนาประเทศ
 • เรียนทฤษฏีควบคู่ปฏิบัติการอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างสุดยอดนักเทคโนโลยียางของประเทศ
 • ฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรมยางชั้นนำของประเทศ
 • สหกิจศึกษาในสถานประกอบการที่นักศึกษาเลือกทำงานในอนาคต
 • ศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรมยางชั้นนำในนิคมอุตสาหกรรมทั้ง กรุงเทพฯ ปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้
 • วิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่ายางพารา

ลักษณะงานวิจัยและนวัตกรรม

  • เทคโนโลยีน้ำยาง
  • สารตัวเติมและการเสริมแรง
  • เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์
  • เทคโนโลยีรีไซเคิลยาง
  • ยางธรรมชาติดัดแปรโครงสร้าง
  • วัสดุยางนำไฟฟ้า
  • พอลิเมอร์คอมโพสิท/นาโนคอมโพสิท

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศเพื่อพัฒนาบัณฑิตและเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนาในสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

  • University of Twente (ประเทศเนเธอร์แลนด์)
  • Univeriti Sains Malaysia (ประเทศมาเลเซีย)
  • Le Mans Universite (ประเทศฝรั่งเศส)
  • Shizuoka University (ประเทศญี่ปุ่น)
  • Tokyo University of Agriculture and Technology (ประเทศญี่ปุ่น)

ทุนการศึกษา

  • ทุนเทคโนโลยียาง
  • ทุน E.F.T. White
  • ทุนบริษัทไทยบริดสโตน
  • ทุนการศึกษาที่ได้รับการจัดสรรโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ทุนโครงการทายาทอุตสาหกรรม

www. rubber.sat.psu.ac.th

Facebook: ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ม.อ. ปัตตานี