Preaload Image
Back

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (B.Sc.)
สาขาวิชาเทคโนโลยียาง

ชื่อปริญญาภาษาไทย      วท.บ.(เทคโนโลยียาง)

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ  B.Sc. (Rubber Technology)

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program objectives)

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาเทคโนโลยียางที่มีความรู้ความสามารถในทางเทคโนโลยีทั้งภาคทฤษฏี ทักษะการปฏิบัติและการวิจัย มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสามารถปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมน้ำยาง ยางแห้งและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจตลอดจนภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยียาง มีความรู้ที่ทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีจิตสาธารณะ

จุดเด่นของหลักสูตร (Program highlights)

 • เป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยที่สอนเกี่ยวเทคโนโลยียางตั้งแต่ พ.ศ. 2528 เป็นต้นมาจนกระทั่งปัจจุบัน
 • ผลิตนักเทคโนโลยียางที่มีความรู้ ทักษะวิชาชีพดีด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ เทคโนโลยีน้ำยาง การแปรรูป การทดสอบ ออกแบบและพัฒนาสูตรยาง ผลิตภัณฑ์ยางทั้งยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ วัสดุเทอร์โมพลาสติก การจัดการอุตสาหกรรมและควบคุมคุณภาพ
 • มุ่งเน้นการปฏิบัติร่วมกับการเรียนภาคทฤษฎี การเรียนรู้แบบวิเคราะห์ และประยุกต์เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้มาจากภาคอุตสาหกรรม (Industrial based project) และกลุ่มชุมชน รัฐวิสาหกิจ เกษตรกร (Community based project)
 • ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งทักษะด้านเทคโนโลยีและมีทัศนคติที่ดี พร้อมพัฒนาตนเองในการทำงาน
 • มีห้องปฏิบัติการ เครื่องแปรรูป เครื่องทดสอบ และอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติที่ครบครัน ทันสมัย
 • มีเครือข่ายศิษย์เก่าชมรมศิษย์เก่าเทคโนโลยียางที่เข้มแข็ง และมีเครือข่ายกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การยางแห่งประเทศไทย และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

จุดเน้นงานวิจัย (Main research focus)

 • การพัฒนาวัสดุนาโนคอมพอสิต วัสดุฉลาด พอลิเมอร์นําไฟฟ้า และเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์
 • เทคโนโลยีการเสริมแรงในยาง เน้นการพัฒนาสําหรับอุตสาหกรรมยางล้อ
 • เทคโนโลยีการรีไซเคิลยาง และเทคโนโลยียางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • การดัดแปรโครงสร้างทางเคมีของยางและพอลิเมอร์เพื่อการใช้งานรูปแบบใหม่
 • เทคโนโลยีน้ำยาง

แนวทางการประกอบอาชีพ  (Career opportunity)

ทำงานในสถานประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร์ที่ตอบโจทย์ Thailand 4.0 และ new S curve ได้แก่ ยางล้อและชิ้นส่วนยานยนต์ ยางสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ยางเพื่อผู้สูงวัย ยางเพื่อการกีฬาและสุขภาพ ยางทางการแพทย์ ยางทางการเกษตร ยางเชิงวิศวกรรมสำหรับระบบราง อุตสาหกรรมรีไซเคิลยาง อุตสาหกรรมยางเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และกลุ่มอุตสาหกรรมกลางน้ำ เช่น การทำน้ำยางข้น ยางแท่ง ยางแผ่นที่ได้มาตรฐาน GMP เป็นต้น  ผู้ขายสารเคมีสำหรับยางพร้อมทั้งการแนะนำการใช้ให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์ของลูกค้า (Technical sale) ผู้ประกอบการอิสระ

 • นักศึกษาเทคโนโลยียาง ม.อ.ปัตตานีเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมยางในประเทศ
 • จบแล้วมีงานทำในบริษัทชั้นนำของประเทศไทยทั้งในอุตสาหกรรมยางและน้ำยาง
 • หลักสูตรมีความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การยางแห่งประเทศไทย และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ผ่านเครือข่ายนวัตกรรมยางพารา (Rubber Innovation Network, RIN)
  • ทำให้เกิดโครงการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับภาคอุตสาหกรรมยางเพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือการพัฒนากระบวนการผลิต เป็นการทำงานร่วมกัน โดยใช้รูปแบบที่เน้นการสร้างองค์ความรู้ให้กับองค์กร และพัฒนาบุคลากรของโรงงานด้วยรูปแบบการเรียนรู้เป็นทีม (Team learning) โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยเป็นพื้นฐาน ที่ผ่านมาได้มีการทำโครงการนี้กับโรงงานอุตสาหกรรมยางหลายประเภท เช่น ผู้ผลิตยางล้อ ยางรถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนตร์ ยางรีเคลม เป็นต้น
  • มีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สนใจ จากอุตสาหกรรมยางที่ร่วมโครงการโค้ชชิ่ง (ทุนทายาทอุตสาหกรรม) จบแล้วทำงานกับเจ้าของทุนทันที
  • ความช่วยเหลือในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร จัดหายางและสารเคมีสำหรับการเรียนการสอน/งานวิจัย และทุนสนับสนุนกิจกรรมของภาควิชา
 • สร้างสรรค์ผลิตผลิตภัณฑ์ยางที่หลากหลายเช่น ยางบีบมือ ยางอวนเรือ เรือยาง ลูกยางซักผ้า ทเลจร แผ่นเจลรองป้องกันการเกิดแผลกดทับ ยางกักเก็บน้ำ กาวยาง

รายละเอียดของรายวิชาและแผนการเรียน สามารถอ่านได้ที่

https://edumanual.psu.ac.th/document/2563/bsc/ptn_sat/sat-cur-rubbtech-63.pdf

https://www.facebook.com/rubberpsu

ข้อมูลการติดต่อ

 • ประธานหลักสูตร (ผศ.ดร.อนุวัติ แซ่ตั้ง)  anuwat.s@psu.ac.th
 • สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  โทร. 073-333232
 • facebook: ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ม.อ.ปัตตานี