เพจ : ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057645541819

 

 

 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

คุณนันทนา มีประเสริฐ

ศิษย์เก่าสาขาวิชาเคม …

ผศ.ดร.วิสุทธิ์ แก้วสกุล

วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโ …

ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี

วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโ …

คุณกมล แสงแก้ว

วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโ …

คุณจรูญรัตน์ ธิรักษพันธ์

วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโ …

คุณชยพล โง้วประเสริฐ

วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโ …

คุณภณิดา ไทยราช

วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโ …

คุณวิภาวดี ปองดอง

วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโ …

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

คุณประพฤทธิ์ บังคมคุณ

วท.บ. สาขาวิชาคณิตศา …

คุณจักรี ลีละพงศ์วัฒนา

วท.บ. สาขาวิชาคณิตศา …

รศ.ดร.อาทิตย์ อินทรสิทธิ์

วท.บ. สาขาวิชาคณิตศา …

รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม

วท.ม. สาขาวิชาวิธีวิ …

คุณซาอุดี เจะอาลี

วท.บ. คณิตศาสตร์ประย …

หลักสูตร วท.บ. เคมี-ชีววิทยา, หลักสูตร วท.ม. ชีววิทยาประยุกต์

คุณศักดิ์สินทร์ จีนนุ่น (โด่ง)

วท.บ. สาขาวิชาเคมี-ช …

คุณอรกัญญา ล่าลี (หลิน)

วท.บ. สาขาวิชาเคมี-ช …

ผศ.ดร.อมราภรณ์ แก้วชะฎา (เบส)

วท.บ. สาขาวิชาเคมี-ช …

คุณจารึก ช่องสมบัติ (จา)

วท.บ. สาขาวิชาเคมี-ช …

คุณสมศักดิ์ บัวทิพย์

วท.ม. ชีววิทยาประยุก …

Miss Van Thi Le

M.Sc. Applied Biolog …

หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร

คุณกาญจนา ศิริพงษ์

วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโ …

ผศ.ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ

วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโ …

คุณไหมอุมา บัวแก้ว

วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโ …

คุณเสกสิทธิ์ เดชาภิมณฑ์

วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโ …

หลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

คุณคมสัน ฟองสีถุง

วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศ …

คุณจันทร์เพ็ญ ไชยนุ้ย

วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศ …

คุณมะสุกรี โตะบู

วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศ …

คุณรสสุคนธ์ แซ่ล้อ

วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศ …

คุณเลขา ไสลเพชร

วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศ …

คุณโสภา บุตรมาตา

วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศ …

คุณอัจนา นุชเกษม (หวานชื่น)

วท.บ. สาขาวิชาคหกรรม …

ผศ.รอมลี เจะดอเลาะ

วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศ …

สาขาวิชาฟิสิกส์

คุณสุมาลี สีผม

วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส …

คุณหลักมันฮากีม บาโง

วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส …

คุณจันธู ลินดา

วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส …

คุณจิราวุฒิ รักนุ้ย

วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส …

ความภาคภูมิใจของเรา