Preaload Image
Back

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (B.Sc.)

สาขาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร

ชื่อปริญญาภาษาไทย      วท.บ.(โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร)

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ  B.Sc (Nutrition and Dietetics)

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร  สามารถบูรณาการความรู้ในการวางแผนจัดอาหารอย่างถูกหลักโภชนาการสอดคล้องกับความต้องการสำหรับคนปกติและผู้ป่วยด้วยโรคต่างๆ เฉพาะรายบุคคลและกลุ่มบุคคลได้ ถ่ายทอดความรู้โดยอ้างอิงข้อมูลทางวิชาการที่เชื่อถือได้ (Evidence Based) ผนวกความรู้ทางด้านโภชนศาสตร์และวิทยาศาสตร์การอาหารในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพได้ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ ปรับตัวต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกและมีความเป็นสากล มีวิจารณญาณในการตัดสินใจ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

จุดเด่นของหลักสูตร

 • เป็น 1 ใน 9 หลักสูตรที่เปิดสอนในประเทศไทย
 • เป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในภาคใต้
 • เนื้อหาครอบคลุมตามข้อกำหนดของสมาคมนักกำหนดอาหารไทย เมื่อเรียนจบมีคุณสมบัติสอบขึ้นทะเบียนรับรองวิชาชีพได้
 • มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายทั้งในห้องเรียนและปฏิบัติการจริง ในห้องปฏิบัติและสถานการณ์จริง
 • ผนวกความรู้ด้านโภชนศาสตร์และวิทยาศาสตร์การอาหารในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
 • มีกิจกรรมเสริมที่หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมและทางเลือกเพื่อประกอบอาชีพอิสระให้กับผู้เรียน

จุดเน้นงานวิจัย

 • การส่งเสริมโภชนาการในโรงเรียน
 • การประเมินและแนวทางแก้ไขปัญหาภาวะขาดสารอาหารของกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ หญิงวัยเจริญพันธุ์ เด็กเล็ก ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • การศึกษารูปแบบการบริโภคอาหารที่สัมพันธ์กับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • การศึกษาผลของพฤกษเคมีต่อตัวชี้วัดทางสุขภาพ ในระดับห้องทดลอง
 • งานวิจัยทางผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อป้องกันและรักษาโรคเบาหวานในสัตว์ทดลอง
 • การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพ หรือผลต่อสุขภาพของสารโพลีฟีนอล

นักโภชนาการ/นักกำหนดอาหาร ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน ที่ปรึกษาโภชนาการในสถานประกอบการที่เกี่ยวกับการใช้อาหารเพื่อสุขภาพ ผู้ช่วยวิจัยสาขาโภชนาการและนักกำหนดอาหารทั้งในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบการ/อาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับอาหารและสุขภาพ

เป็นหลักสูตร 4 ปี รับนักศึกษารุ่นละ 30 คน แผนปกติ (131 หน่วยกิต) แผนสหกิจ (135 หน่วยกิต) เนื้อหาในหลักสูตรกำหนดให้เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ำของหลักสูตรโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหารที่กำหนดโดยสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย

หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิต
แผนปกติ แผนสหกิจศึกษา
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 30
2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 95 99
  2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาเอก

ตัวอย่างรายวิชา ได้แก่ เภสัชวิทยาเชิงโภชนาการ  ชีววิทยาของเซลล์และพันธุกรรม

พยาธิวิทยา  หลักเคมี  ชีวเคมี  หลักฟิสิกส์  คณิตศาสตร์

34 34
  2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

ตัวอย่างรายวิชา ได้แก่ หลักโภชนบำบัด  โภชนบำบัดทางการแพทย์  โภชนาการศึกษาและการให้คำปรึกษาทางโภชนาการ  โภชนาการตลอดวงจรชีวิตมนุษย์  โภชนาการมนุษย์  หลักการประกอบอาหาร  หลักการฮาลาลสำหรับระบบบริการสุขภาพและอาหาร  ความปลอดภัยและสุขาภิบาลอาหารวิทยาศาสตร์การอาหารสำหรับการกำหนดอาหาร  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ปฏิบัติงานสหกิจ

49 53
   2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก

ตัวอย่างรายวิชา ได้แก่

*กลุ่มวิชาด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร

บรรจุภัณฑ์อาหาร  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์  นวัตกรรมอาหารและขนมไทย

*กลุ่มวิชาด้านการบริการอาหาร

การจัดการสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่  ศิลปะการทำอาหาร  ขนมอบ  อาหารเพื่อสุขภาพ

อาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ  การประกอบอาหารว่าง

 *กลุ่มวิชาด้านโภชนศาสตร์เชิงทดลอง

การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณของสารพฤษเคมีและการทดสอบฤทธิ์  เทคนิคปฏิบัติการทางโภชนาการมนุษย์

12 12
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6
รวม 131 135

ข้อมูลติดต่อ

ประธานหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณา ไชยมงคล
Email : laksana.c@psu.ac.th