Preaload Image

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (B.Sc.)
สาขาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร

ชื่อปริญญาภาษาไทย      วท.บ.(โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร)

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ  B.Sc (Nutrition and Dietetics)

จุดเด่นของหลักสูตร

 • เป็นหลักสูตรแรกที่เปิดสอนในภาคใต้
 • ตอบสนองต่อความต้องการนักโภชนาการและนักกำหนดอาหารในสังคมไทย
 • เอกลักษณ์สำคัญของบัณฑิตที่จบจากที่นี่ คือ มีความรู้ความเข้าใจในหลักการฮาลาลสำหรับระบบบริการสุขภาพและอาหาร ซึ่งหลักสูตรในที่อื่นๆ ไม่มี

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.entrance.psu.ac.th

เรียนจบแล้ว บัณฑิตมีความสามารถในด้านวิชาชีพและมีทักษะทั่วไปดังนี้

 1. คัดกรอง ประเมินภาวะโภชนาการ วางแผนและดำเนินการให้โภชนบำบัด รวมไปถึงการประเมินการให้คำแนะนำและปรึกษาด้านโภชนาการ/โภชนบำบัดได้
 2. บริหารจัดการและวางแผนการให้บริการอาหารปริมาณมากได้
 3. วิจัยเบื้องต้นทางด้านโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหารรวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อ สุขภาพ
 4. ประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาในสาขาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหารได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนแสวงหาความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่เสมอ
 5. มีทักษะทั่วไป เช่น การทำงานเป็นทีม การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณในการใช้สารสนเทศและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงสร้างหลักสูตร

เป็นหลักสูตร 4 ปี รับนักศึกษารุ่นละ 30 คน แผนปกติ (131 หน่วยกิต) แผนสหกิจ (135 หน่วยกิต)
เนื้อหาในหลักสูตรกำหนดให้เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ำของหลักสูตรโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหารที่
กำหนดโดยสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย

หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิต
แผนปกติ แผนสหกิจศึกษา
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 30
2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 95 99
  2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาเอก

ตัวอย่างรายวิชา ได้แก่ เภสัชวิทยาเชิงโภชนาการ  ชีววิทยาของเซลล์และพันธุกรรม

พยาธิวิทยา  หลักเคมี  ชีวเคมี  หลักฟิสิกส์  คณิตศาสตร์

34 34
  2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

ตัวอย่างรายวิชา ได้แก่ หลักโภชนบำบัด  โภชนบำบัดทางการแพทย์  โภชนาการศึกษาและการให้คำปรึกษาทางโภชนาการ  โภชนาการตลอดวงจรชีวิตมนุษย์  โภชนาการมนุษย์  หลักการประกอบอาหาร  หลักการฮาลาลสำหรับระบบบริการสุขภาพและอาหาร  ความปลอดภัยและสุขาภิบาลอาหารวิทยาศาสตร์การอาหารสำหรับการกำหนดอาหาร  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ปฏิบัติงานสหกิจ

49 53
   2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก

ตัวอย่างรายวิชา ได้แก่

*กลุ่มวิชาด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร

บรรจุภัณฑ์อาหาร  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์  นวัตกรรมอาหารและขนมไทย

*กลุ่มวิชาด้านการบริการอาหาร

การจัดการสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่  ศิลปะการทำอาหาร  ขนมอบ  อาหารเพื่อสุขภาพ

อาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ  การประกอบอาหารว่าง

 *กลุ่มวิชาด้านโภชนศาสตร์เชิงทดลอง

การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณของสารพฤษเคมีและการทดสอบฤทธิ์  เทคนิคปฏิบัติการทางโภชนาการมนุษย์

12 12
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6
รวม 131 135

**ผู้ที่เลือกเรียน แผน 2 สหกิจศึกษา และเลือกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในโรงพยาบาล จะได้ชั่วโมงฝึกงานโภชนาการในคลินิก รวมทั้งหลักสูตรไม่น้อยกว่า 1100 ชั่วโมง ซึ่งทำให้มีชั่วโมงประสบการณ์มากพอที่สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพ นักกำหนดอาหารไทย (Certified Dietitian of Thailand; CDT) ได้ทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • นักโภชนาการ/นักกำหนดอาหาร ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
 • ที่ปรึกษาโภชนาการในสถานประกอบการที่เกี่ยวกับการใช้อาหารเพื่อสุขภาพ
 • ผู้ช่วยวิจัยสาขาโภชนาการและนักกำหนดอาหาร ทั้งในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน
 •  เจ้าหน้าที่และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
 • ผู้ประกอบการ/อาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับอาหารและสุขภาพ

กิจกรรมการเรียนการสอน

1.คลินิกโภชนาการ

ที่ฝึกปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในการประเมินภาวะโภชนาการ วางแผนและแนะนำทางด้านโภชนาการแก่บุคคลทั่วไป ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์

2.ห้องปฏิบัติการสำหรับฝึกปฏิบัติทางด้านการบริการอาหารปริมาณมาก

3.การศึกษาดูงานโภชนาการตามโรงพยาบาลต่างๆ

ข้อมูลการติดต่อหลักสูตร

ชื่อผู้ประสานงาน: ดร.ปิยะวรรณ์ บุญญานุพงศ์ (ประธานหลักสูตร)
Email :  piyawan.si@psu.ac.th