บริการวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำความรู้ความเชี่ยวชาญจากฐานงานวิจัย บรูณาการสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม ในรูปแบบการบริการวิชาการที่หลากหลาย ภายใต้พระปณิธาน “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”
เพื่อขับเคลื่อนสังคงสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

              
   

หน่วยบริการวิชาการ

HILIGHT บริการวิชาการ

HILIGHT บริการวิชาการ