บริการวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำความรู้ความเชี่ยวชาญจากฐานงานวิจัย บรูณาการสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม ในรูปแบบการบริการวิชาการที่หลากหลาย ภายใต้พระปณิธาน “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”
เพื่อขับเคลื่อนสังคมสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

การได้รับเชิญจากหน่วยงานภายนอก

การประชุม | อบรม | สัมมนา

สาระน่ารู้ โลก อวกาศ ดาราศาสตร์

พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติและเครือข่ายเรียนรู้ท้องถิ่น

หน่วยบริการวิชาการ