Preaload Image

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (B.Sc.)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง

ชื่อปริญญาภาษาไทย      วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง วท.บ. (เทคโนโลยีการประมง)

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science (Fishery Technology) B.Sc. (Fishery Technology)

รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ปี

ปรัชญา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และมีทักษะปฏิบัติทางเทคโนโลยีการประมง มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณในวิชาชีพสามารถประมวลและบูรณาการความรู้ร่วมกับศาสตร์อื่น รวมทั้งมีสมรรถนะในการพัฒนาตนเอง ตอบสนองต่อความต้องการในภาคการประมงของท้องถิ่นภาคใต้และประเทศ

ความสำคัญ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และเป็นไปตามพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัยโดยมุ่งเน้นการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงร่วมกับความรู้ในศาสตร์สาขาอื่น  มีการจัดการเรียนการสอนทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติมีการฝึกงานหรือให้เลือกสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีการประมงการเรียนการสอนในหลักสูตรเน้นสาระวิชาด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวสัตว์น้ำ ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมงที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน อีกทั้งสร้างสรรค์องค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาและเพิ่มผลิตภาพทางการประมง สนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารและการใช้ทรัพยากรประมงของประเทศได้อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
 2. มีความรู้ ความชำนาญทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติทางเทคโนโลยีการประมง
 3. สามารถเชื่อมโยงความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องนำไปคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาในงานที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบ
 4. มีศักยภาพในการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่และสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. สามารถพัฒนางานวิจัยหรือสร้างสรรค์งาน รวมทั้งสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้
 6. สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพึ่งพาตนเองและมีสมรรถนะในการแข่งขัน

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

แผนทั่วไปจำนวนไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต
แผนสหกิจศึกษา จำนวนไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต

fish-tech-01

หมวดศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

fish-tech-02

หมวดวิชาพื้นฐานวิชาเอก 39 หน่วยกิต

หลักเคมี 3 หน่วยกิตและปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 หน่วยกิต
หลักฟิสิกส์ทั่วไป 3 หน่วยกิต และปฏิบัติการฟิสิกส์ 1หน่วยกิต
คณิตศาสตร์สำหรับการเกษตรและประมง 3 หน่วยกิต
หลักชีววิทยาสำหรับเทคโนโลยีการประมง 3 หน่วยกิต และปฏิบัติการ 1 หน่วยกิตอื่นๆ (วิชาในสาขา)
fish-tech-03

หมวดวิชาบังคับเอก 52 หน่วยกิต: ตัวอย่างรายวิชา

การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ปลา
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน
โภชนศาสตร์และการผลิตอาหารสัตว์น้ำ
กฎหมายและการควบคุมคุณภาพทางเทคโนโลยีการประมง
โรคและปรสิตของสัตว์น้ำ
การจัดการและเก็บรักษาสัตว์น้ำหลังการเก็บเกี่ยว
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมงและอื่นๆ (วิชาในสาขา)
fish-tech-04

หมวดวิชาเลือกเอก 10 หน่วยกิต: ตัวอย่างรายวิชา

การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเชิงพาณิชย์
การเพาะเลี้ยงหอยทะเล
เทคโนโลยีประมงอินทรีย์ และอื่นๆ (วิชาในสาขา)
fish-tech-05

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

fish-tech-06

ฝึกงานไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง

การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเชิงพาณิชย์
การเพาะเลี้ยงหอยทะเล
เทคโนโลยีประมงอินทรีย์ และอื่นๆ (วิชาในสาขา)

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรมีการบูรณาการความรู้ด้านการประมง แบบครบวงจรการผลิตสัตว์น้ำ

ตั้งแต่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวสัตว์น้ำ การควบคุมคุณภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการและการประกอบธุรกิจประมง  การจัดการทรัพยากรประมง ครอบคลุมการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน   สามารถจัดการและพัฒนาระบบการผลิตผลิตผลสัตว์น้ำและพืชน้ำที่ได้มาตรฐานแบบครบวงจร ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมงที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

fish-job-01
นักวิชาการ/นักวิทยาศาสตร์ในกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหน่วยงานภาครัฐรวมถึงหน่วยงานภาคเอกชน
fish-job-02
อาจารย์ในวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
fish-job-03
ผู้ประกอบการธุรกิจทางด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแปรรูปสัตว์น้ำและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง
fish-job-04
บุคลากรปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง
fish-job-05
บุคลากรส่งเสริมการขายและวิชาการของบริษัทธุรกิจการประมงและอื่นๆ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

 • ห้องปฏิบัติการ
  • การเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเลและแพลงก์ตอน
  • การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
  • โรคและปรสิตของสัตว์น้ำ
  • ผลิตภัณฑ์ประมง
  • Wet lab
 • บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนอกอาคาร
  • หน่วยวิจัยและเพาะฟักสัตว์น้ำสะกอม

รูป ก. ห้องปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเลและแพลงก์ตอน

รูป ข. ห้องปฏิบัติการการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

รูป ค. ห้องปฏิบัติการโรคและปรสิตของสัตว์น้ำ

รูป ข. ห้องปฏิบัติการการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

รูปที่ 1-4 ค. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนอกอาคาร

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.entrance.psu.ac.th

ข้อมูลการติดต่อหลักสูตร

ชื่อผู้ประสานงาน : ดร.นิรัติศัย   เพชรสุภา  (ประธานหลักสูตร)
Email :  nirattisai.p@psu.ac.th