Preaload Image

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (B.Sc.)
สาขาเคมีอุตสาหกรรม

รับนักศึกษาใหม่

หลักสูตรเคมีอุตสาหกรรมเป็นที่ผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์เคมีและวิศวกรรมเคมีทำให้สามารถทำงานได้หลากหลาย เคมีอุตสาหกรรมจะสอนให้เราเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ทางเคมีที่อยู่รอบตัวเราผลิตมาได้อย่างไร ดังนั้นจะเหมาะกับคนที่มีความรักในทางเคมีและสนใจตั้งคำถามกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเราว่าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเราผลิตมาได้อย่างไร เช่น ผลิตภัณฑ์ทางเคมี น้ำมันปิโตรเลียม พลาสติก โพลิเมอร์ประเภทต่าง ๆ สารตัวเติมในอุตสาหกรรมต่าง ๆ สารซักล้าง สารทำความสะอาด ตัวเร่งปฏิกิริยา การสังเคราะห์สารเคมีต่าง ๆ

“เคมีอุตสาหกรรมจะสอนให้เราเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ทางเคมีที่อยู่รอบตัวเราผลิตมาได้อย่างไร”

นอกจากนี้ยัง เหมาะกับคนที่อยากรู้ว่าผลผลิตทางการเกษตรที่อยู่ใกล้ตัวเราเช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน อาหารทะเล ปิโตรเลียม วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร/อุตสาหกรรม จะทำให้เกิดผลิตภัณฑ์อะไรต่าง ๆ บ้างและใช้ประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร? และนักศึกษาจะได้ทำการวิจัยทั้งในห้องปฏิบัติการและร่วมกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อใช้ความรู้ทางเคมีและกระบวนการผลิตแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วย

หลักสูตรของเรา

หลักสูตรเคมีอุตสาหกรรมเป็นหลักสูตรที่เริ่มเปิดมาตั้งแต่ปีพ.ศ. xxxx โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ สถาบัน IUT (Le Mans University) ความร่วมมือ เป็นหลักสูตรประยุกต์ร่วมกันระหว่าง วิทยาศาสตร์เคมี กับ วิศวกรรมเคมี โดยมีจุดประสงค์ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการทำงานได้ในทั้งห้องปฏิบัติการทางเคมีและฝ่ายผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังสามารถทำงานในส่วนของฝ่ายควบคุมคุณภาพการผลิตและฝ่ายสิ่งแวดล้อมได้ด้วย

“เป็นหลักสูตรประยุกต์ร่วมกันระหว่างวิทยาศาสตร์เคมี กับ วิศวกรรมเคมี”

การเรียนการสอนของเรา

ตึกเรียนของเราคืออาคาร 51F (เคมี) อาคาร 54 (อาคารปฏิบัติการเคมีอุตสาหกรรม) และอาคารพรีคลินิกชั้น 6 ซึ่งมีทั้งห้องเลคเชอร์และห้องปฏิบัติการทางเคมี ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง และห้องปฏิบัติการทางเคมีอุตสาหกรรม ซึ่งมีหอกลั่น หอสกัด และเครื่องปฏิกรณ์ขนาดกึ่งอุตสาหกรรมให้นักศึกษาได้ทดลองปฏิบัติการด้วย อุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการอยู่ในระดับเดียวกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยและระดับนานาชาติ

นักศึกษาของเรา

ชีวิตนักศึกษาในแคมปัสมอ.ปัตตานีมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมายในร่วมสนุกเพื่อให้นักศึกษาสามารถมีประสบการณ์ชีวิตมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในรั้วมอ.ปัตตานี มีกิจกรรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร มีหอพักทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีรถไฟฟ้ารับส่งภายในมหาวิทยาลัย มีสนามกีฬา 2 สนามและสนามกีฬาในร่ม และสวนป่าในเมืองซึ่งต่อเนื่องถึงทะเลปัตตานี และแคมปัสปัตตานียังมุ่งสู่กรีนแคมปัสก่อนใคร

ตัวอย่างกิจกรรมดี ๆ ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เอกเคมีอุตสาหกรรมของเราคว้ารางวัลการแข่งขันตอบปัญหา SAT Smart Fun มาสองปีติดต่อกัน

ในการฝึกงานเราส่งนักศึกษาไปฝึกงานทั่วประเทศไทย ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เรามีสถานประกอบการในความร่วมมือที่ร่วมรับนักศึกษาของเราไปฝึกงานทั่วประเทศตลอดหลักสูตรที่เปิดมามากกว่า 20 ปี

บัณฑิตของเรา

  • เมื่อเรียนจบหลักสูตรบัณฑิตของเราวุฒิ วท.บ.(เคมีอุตสาหกรรม) ซึ่งประกอบอาชีพได้มากมายในด้านเคมี ทั้งปฏิบัติการในห้องทดลองซึ่งมีอยู่มากมายในตลาดงาน หรือภาคการผลิตในอุตสาหกรรม
  • ภาคราชการ เช่น ศูนย์เครื่องมือ ศูนย์วิจัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ฯลฯ
  • ภาคอุตสาหกรรม เช่น โรงงานต่าง ๆ ทั้งในอุตสาหกรรมเคมี ปาล์มน้ำมัน ยาง อาหารทะเล โพลิเมอร์ ฯลฯ
  • ซึ่งในหน่วยงานเหล่านี้จะมีห้องปฏิบัติการทางเคมีและต้องการนักเคมีไปปฏิบัติงานด้วยเสมอ

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • Chemist / Industrial Chemist
  • QC supervisor
  • Production supervisor/engineer
  • Environmental officer
  • Safety officer
  • Sales Chemists

นอกจากนี้ยังมีอาชีพอิสระที่สามารถใช้ความรู้ความสามารถทางเคมีได้อีกมากมาย

ศิษย์เก่าของเรา

บัณฑิตเคมีอุตสาหกรรมของเราสามารถหางานทำได้ทั่วประเทศและแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่นได้ โดยเฉพาะงานในภาคใต้ ภาคกลางและภาคตะวันออก

ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตเคมีอุตสาหกรรม

ติดต่อและติดตามเราได้ที่

Facebook: https://www.facebook.com/indchempsu/

หางานง่าย รายได้ดี ทำงานใกล้บ้าน : เคมีอุตสาหกรรม ม.อ.ปัตตานี