Preaload Image
Back

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (B.Sc.)
สาขาเคมีอุตสาหกรรม

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรเคมีอุตสาหกรรมสีเขียวเป็นหลักสูตรประยุกต์ร่วมกันระหว่างวิทยาศาสตร์เคมีกับวิศวกรรมเคมี โดยมีจุดประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการทำงานได้ในทั้งห้องปฏิบัติการทางเคมีและฝ่ายผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังสามารถทำงานในส่วนของฝ่ายควบคุมคุณภาพการผลิตและฝ่ายสิ่งแวดล้อมได้ด้วย หลักสูตรมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นมืออาชีพ สามารถทำงานได้ในสภาพงานจริงโดยมีการปรับตัวน้อยที่สุด และความถูกต้องทางวิชาการโดยยึดมั่นในจริยธรรมของนักวิทยาศาสตร์เป็นสำคัญ

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรเคมีอุตสาหกรรมสีเขียวเป็นการผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์เคมีและวิศวกรรมเคมีทำให้สามารถทำงานได้หลากหลาย เคมีอุตสาหกรรมจะสอนให้เราเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ทางเคมีที่อยู่รอบตัวเราผลิตมาได้อย่างไร เช่น ผลิตภัณฑ์ทางเคมี น้ำมันปิโตรเลียม พลาสติก พอลิเมอร์ประเภทต่าง ๆ สารตัวเติมในอุตสาหกรรมต่าง ๆ สารซักล้าง สารทำความสะอาด ตัวเร่งปฏิกิริยา การสังเคราะห์สารเคมีต่าง ๆ        การทำงานทางด้านเคมีอุตสาหกรรม มีทั้งการผลิตในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมปิโตรเลียม และการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญในภาคใต้ เช่น อุตสาหกรรมยางพารา อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน อุตสาหกรรมอาหารทะเล และการจัดการวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร นอกจากนี้ยังรวมถึงอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ที่เป็น disruptive technology เช่น อุตสาหกรรมพลังงาน พลังงานทดแทน แก๊สชีวภาพ และที่สำคัญ ทางหลักสูตรได้เตรียมพร้อมในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสมัยใหม่ เช่น อุตสาหกรรมสีเขียว เคมีสีเขียว และวิศวกรรมสีเขียว ซึ่งนักศึกษาจะได้ทำการวิจัยทั้งในห้องปฏิบัติการและร่วมกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อใช้ความรู้ทางเคมีและกระบวนการผลิตแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วย

จุดเน้นงานวิจัย

หลักสูตรเคมีอุตสาหกรรมมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยที่ทำงานวิจัยอยู่อย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญได้แก่

  • งานวิจัยด้านพลังงานทางชีวมวล
  • งานวิจัยด้านตัวเร่งปฏิกิริยาและเคมีอนินทรีย์
  • งานวิจัยด้านพอลิเมอร์
  • งานวิจัยด้านเคมีอินทรีย์
  • งานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์เคมีชีวภาพ

บัณฑิตเคมีอุตสาหกรรมสามารถทำงานได้หลากหลายอาชีพและมีรายได้ที่ดี เนื่องจากมีหน่วยงานที่ต้องใช้องค์ความรู้ทางด้านเคมีทั้งในส่วนห้องปฏิบัติการ งานควบคุมคุณภาพ งานขายสารเคมี และความรู้ทางด้านวิศวกรรมในการจัดการทั้งในงานผลิต งานความปลอดภัย งานสิ่งแวดล้อมและการจัดการอุตสาหกรรม อาชีพที่น่าสนใจ เช่น นักเคมี/นักเคมีอุตสาหกรรม นักควบคุมคุณภาพ ซูเปอร์ไวเซอร์/วิศวกรควบคุมการผลิต เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์ฝ่ายขายสารเคมี  อาชีพอิสระ

จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต

  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต ประกอบด้วย กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาเอก 40 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอกบังคับ 47 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเอกเลือก 12 หน่วยกิต

  1. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต
  2. ฝึกงานและสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้องเลือกตามเงื่อนไขของกลุ่มวิชาเอกเลือก

รายละเอียดของรายวิชาและแผนการเรียน สามารถอ่านได้ที่

https://edumanual.psu.ac.th/document/2563/bsc/ptn_sat/sat-cur-induschem-63.pdf

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

บัณฑิตเคมีอุตสาหกรรมของเราสามารถหางานทำได้ทั่วประเทศและแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่นได้ โดยเฉพาะงานในภาคใต้ ภาคกลางและภาคตะวันออก

ข้อมูลติดต่อ

ประธานหลักสูตร (ดร.จุฑารัตน์ ว่องพัฒนพล)    โทรศัพท์ 062-7965426 E-mail :   jutarut.t@psu.ac.th

 https://www.facebook.com/indchempsu (เคมีอุตสาหกรรม ม.อ.)