Preaload Image
Back

สาขาวิชาวิทยาการเกษตรและประมง

ข้อมูลทั่วไป

จัดการเรียนการสอนการวิจัยและบริการวิชาการ ด้านเทคโนโลยีประมง เทคโนโลยีเกษตรที่สอดคล้องกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์) สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง (ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง,ด้านอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ประมง) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาโทการเกษตรทั้งนี้ภาควิชาวิทยาศาสตร์แบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็น 2 แผนกวิชา ดังนี้
1. แผนกวิชาเทคโนโลยีประมง
2. แผนกวิชาเทคโนโลยีเกษตร

หลักสูตรที่เปิดสอน

  • ระดับปริญญาตรี
    – วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมง
    – วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการเกษตร
  • ระดับปริญญาโท
    – วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
    – วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรของวิทยาเขตสุราษฏานี)

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ : สาขาวิชาวิทยาการเกษตรและประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

โทรศัพท์ : 073-313928-50 ต่อ 1871 หรือ 073-312159
โทรสาร : 073-335130
E-mail: tech& ind@bunga.pn.psu.ac.th