Preaload Image
Back

ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล
Halal Food Science Center

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาลเป็นหน่วยงานภายในภาควิชา วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้เริ่มดำเนินการ มาตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2546 ภายใต้ชื่อโครงการ “การให้บริการ วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล จ.ปัตตานี” เพื่อตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลที่ได้กำหนดให้มี “ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล” ของประเทศ ดำเนินการคู่ขนานไปกับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม อาหารของการนิคมอุตสาหกรรม

โดยได้บูรณาการการทำงานร่วมกันกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย การดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีการขยายภารกิจมากขึ้น

จนกระทั่งในปี 2553 ได้ปรับเป็น “โครงการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล” เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้ภาควิชาวิทยา ศาสตร์การอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีภารกิจให้บริการและเป็นที่พึ่งของชุมชนทุกระดับในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง โดยมีเป้าหมาย คือ ยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจของชุมชนให้ดียิ่งขึ้นด้วยศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู่

วัตถุประสงค์และภารกิจ

วัตถุประสงค์ของศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล

 1. เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการผลิตอาหารฮาลาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และสถานที่ผลิตอาหารเป็นไปตามมาตรฐาน GMP, HACCP-HALAL
 2. เพื่อให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารตามมาตรฐานสากล มาตรฐานอุตสาหกรรม มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และตามข้อกำหนดในประเทศกระทรวงสาธารณสุข
 3. เพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และตลาด
 4. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตอาหารแก่ผู้ประกอบการและกลุ่มผู้สนใจในพื้นที่
  ให้สามารถผลิตสินค้าที่หลากหลาย และสามารถตรงความต้องการของลูกค้า
 5. เพื่อพัฒนาโรงเรียนต้นแบบโภชนาสมวัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ภารกิจของศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล

 1. งานให้คำปรึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาคุณภาพสถานประกอบการให้เป็นไปตามมาตรฐาน
  ให้คำปรึกษาและพัฒนาสถานประกอบการให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน GMP HACCP
  และ HALAL อีกทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ให้มีความหลากหลาย รวมถึงให้คำปรึกษาบุคลากรในโรงเรียนด้านโภชนาการ
 2. งานถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรม
  ให้การอบรม ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจทั้งทางด้านเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร การดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารให้ได้มาตรฐาน รวมถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านโภชนาการแก่เด็กในวัยเรียน
 3. งานวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร
  ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มให้แก่อุตสาหกรรมอาหารเพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐานประกาศกระทรวงสาธารณสุข มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้งทางด้านจุลินทรีย์ เคมีและกายภาพ รวมทั้งการวิเคราะห์คุณภาพอาหารเพื่อการพัฒนาระบบ GMP และระบบการควบคุมคุมภาพอื่น ๆ
 4. งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  ให้บริการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ ผู้บริโภคและตลาดอาหารฮาลาล
 5. โรงงานสเตอริไลส์อาหาร
  ให้บริการสเตอริไลส์อาหารโดยไม่มุ่งแสวงผลกำไร เพื่อช่วย Startup ธุรกิจอาหาร โดยได้รับใบอนุญาตให้ผลิตอาหารเมื่อปี พ.ศ. 2559

เป้าหมาย

 1. พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
 2. พัฒนาความรู้และเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมอาหาร
 3. รองรับนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลของรัฐบาล

ข้อมูลการติดต่อ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

โทร/แฟกซ์. 073- 334609
E-mail : psuhalal@gmail.com
เว็บไซต์: http://www.hfsc-psu.com

ข่าวสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง